اين شيوه که به روش تجزيه‌وتحليل آمارى نيز شهرت دارد، در مورد اطلاعات و داده‌هاى کمّى بکار مى‌رود. در تحقيقات علوم انسانى روز به روز روش‌هاى کمّى توسعه مى‌يابند و محققان سعى مى‌کنند پديده‌ها، متغيرها، ويژگى‌ها، ارزش‌ها و باورها را اندازه‌گيرى و کمّى نمايند؛ از اين‌رو، روش‌هاى آمارى براى تجزيه‌وتحليل آنها ضرورت پيدا مى‌کند. استفاده از روش‌هاى آمارى با توجه به نوع و روش تحقيق و هدف محقق متفاوت است و از روش‌هاى ساده و اوليه آمارى تا روش‌هاى پيچيده را شامل مى‌شود. نوع مقياس اندازه‌گيرى نيز در انتخاب روش آمارى مناسب تأثير دارد. استفاده از روش‌هاى آمارى در تجزيه‌وتحليل کمى به دو شکل توصيفى و استنباطى انجام مى‌گيرد.


آشنايى با مفاهيم نشانه‌ها و روش‌هاى آمارى يکى از ضروريات تحقيق علمي، بويژه در تحقيقات کمّى و آمارى است؛ بنابراين، لازم است محقق اطلاعات مورد نياز را از طريق شرکت در کلاس‌هاى درس آمار يا مراجعه به کتاب‌هاى آمار بدست آورد.