سؤالى که در جريان تحقيق پيش مى‌آيد، اين است که محقق چه تعداد از افراد جامعهٔ مورد مطالعه را مى‌تواند بعنوان نمونه تعيين کند يا بعبارتى حجم و تعداد افراد نمونه چند نفر بايد باشد تا محقق بتواند با اطمينان خاطر نتايج حاصل و شاخص‌هاى محاسبه شده را به جامعهٔ مورد مطالعه تعميم دهد. محقق مى‌تواند از دو روش تخمين شخصى و استفاده از تکنيک‌ها و روش‌هاى آمارى استفاده نمايد.