آمار و رايانه از علوم و مهارت‌هاى بسيار مؤثر در تحقيقات علمى هستند، به‌نحوى‌که شايد بتوان گفت بعضى از تحقيقات علمى بدون استفاده از آنها امکان‌پذير نيست از اين‌رو، محققان مى‌کوشند هرچه بيشتر از آمار و رايانه در تحقيقات علمى استفاده کنند. در اين‌جا سعى مى‌شود رابطهٔ آن‌دو با تحقيقات علمى و جايگاه هر يک در مراحل تحقيق توضيح داده شود.