فراگيرى

آموزش روش تحقيق باعث مى‌شود تا فراگير بتواند راه و روش دستيابى به واقعيت‌ها و حقايق را ياد گرفته و با رعايت موازين علمي، پاسخ مسائل و مجهولات را بيابد و ناشناخته‌ها را شناسايى کند و سهمى ولو اندک در جريان نوآورى و گسترش دامنهٔ معلومات و قلمرو معرفتى انسان داشته باشد.

کسب مهارت اجراى پروژه‌هاى تحقيقاتى

اجراى پروژه‌هاى تحقيقاتى به‌ويژه در حوزهٔ تحقيقات کاربردى امرى است که سازمان‌هاى مختلف اعم از بخش دولتى و خصوصى التفات خاصى به آن دارند، بودجه‌هاى قابل ملاحظه‌اى به آن اختصاص مى‌دهند و اجراى آن را به محققان ورزيده و حرفه‌اى و کسانى که با روش تحقيق علمى آشنايى دارند، مى‌سپارند؛ بنابراين مشارکت در پروژه‌هاى تحقيقاتى براى افراد، فرصت شغلى و منبع درآمد خوبى است و آموختن روش تحقيق علمى به مثابهٔ آموختن حرفه‌اى است که از قِبَل آن امکان تحصيل شغل و درآمد وجود دارد.

کسب مهارت در تهيه پايان‌نامه

دانشجويان رشته‌هاى مختلف به‌ويژه در مقاطع تحصيلى کارشناسى ارشد و دکترى معمولاً براى فارغ‌التحصيل شدن بايد پايان‌نامه بنويسند. اين بخش پايانى تحصيلات دانشگاهى دانشجويان، مستلزم انجام دادن يک کار تحقيقى اصيل است که بايد از خصلت نوآورى و تازگى برخوردار باشد. طبعاً، انجام دادن اين کار مستلزم آشنايى با روش تحقيق علمى و موازين آن است؛ زيرا اگر دانشجو روش تحقيق علمى را نداند يا نتواند از آن براى تهيه پايان‌نامهٔ خود استفاده کند، دانشگاه از ادامهٔ تحصيل او جلوگيرى مى‌کند و فراغت از تحصيل وى تحقق نمى‌يابد.