فراروند ايجاد متن، نوعى توليد و خلاقيت است، از اين نقطه‌نظر نياز به طراحى دارد، يعنى بايد يک طرح اوليه براى متنى که مى‌خواهيم توليد کنيم، تهيه نمائيم. در اين طرح اوليه بايد مشخص کنيم:


ذيل عنوان اصلى از چه بايد نوشت؟ در اين مرحله از کار به پرسش‌هايى از اين قبيل: چه بايد نوشت؟ چگونه بايد نوشت؟ نمى‌پردازيم. براى پاسخ دادن به سؤال اساسى از چه بايد نوشت؟ بايد ايده‌هايى که حول عنوان اصلى داريم، روى کاغذ بياوريم. اين ايده‌ها را به کمک کلمه يا عبارتى بيان مى‌کنيم. اين کلمات و عبارات، البته با اصلاحاتي، عناوين داخليِ ذيل عنوان اصلى را تشکيل مى‌دهند. آنگاه بايد در مورد توالى و ارتباط منطقى بين اين عناوين داخلى تصميم‌گيرى و اين توالى را با شماره‌گذارى مناسب، مشخص کرد. پس از تعيين عناوين داخلى سطح اول، براى هر عنوان داخلى به همان ترتيب گفته شده عمل مى‌کنيم، يعنى ايده‌هاى مرتبط به آن عنوان داخلى را با کلمه يا عبارتى بيان مى‌کنيم و بدين ترتيب عناوين داخلى سطح دوم به دست مى‌‌آيند و اين کار را آنقدر ادامه مى‌دهيم تا به ايده ساده - Single Idea برسيم، ايده ساده، ايده‌اى است که حداکثر به يک نوشتپار (پاراگراف) مطلب نياز دارد.