منظور از نوشتار غير دانشگاهى بعضى و نه همهٔ نوشتارهايى است که يک فرد در محيطهاى کارى تهيه و تنظيم مى‌کند و کاربردهاى متفاوت دارند.