ابزارهايى که محققان علوم انسانى براى گردآورى اطلاعات تاکنون توانسته‌اند ابداع نمايند عبارت است از: پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، آزمون، فيش، فرم‌ها و نظاير آنها. اين ابزارها متناسب با نوع تحقيق و روش کار آن برگزيده و طراحى مى‌شود.

پرسشنامه

اين ابزار بصورت مجموعه سؤالاتى مکتوب که حول متغيرهاى يک مسئله تحقيق تنظيم شده، ساخته مى‌شود و پاسخگو به شکل حضورى يا غيرحضورى و مستقيم يا غيرمستقيم آن را تکميل مى‌کند.

مصاحبه

ابزار مکتوبى است که بعنوان راهنماى طرح سؤالات و ثبت اطلاعات از آن استفاده مى‌شود.

کارت مشاهده

ابزار مکتوبى است که با توجه به اقلام و اطلاعات خاصى تنظيم مى‌شود و محقق از آن براى ثبت مشاهدات مربوط به پديدهٔ مورد مطالعه استفاده مى‌کند.

نظرسنج

ابزار مکتوبى است که محقق با طرح سؤالاتى دربارهٔ مسئله تحقيق و ارائه گزينه‌هايى در قالب يک طيف سعى دارد نوع نگرش و قضاوت فرد و شدت و ضعف آن را نسبت به متغير يا موضوع يا پديده‌اى بسنجد.

فيش

برگه‌اى است که محقق در مسير مطالعات خود، تمام يا بخشى از متن مرتبط با موضوع تحقيق را بصورت کامل يا خلاصه‌شده يا ترجمه يا ... روى آن ثبت نموده يا الصاق مى‌کند.

فرم

برگه يا جدولى است که محقق براى انتقال اطلاعات آمارى يا غيرآمارى مرتبط با موضوع تحقيق از منبع يا متن مورد مطالعه، آن را طراحى مى‌نمايد.

نقشهٔ گنگ و کروکى

ابزارى است گرافيکى که محقق براى انتقال و ثبت اطلاعات مربوط به موضوع تحقيق از منابع، اطلس‌ها يا متون مورد مطالعه از آن استفاده مى‌کند.

آزمون‌هاى پيشرفت تحصيلى

ابزارهايى هستند که معلم بصورت سؤالنامه آنها را در اختيار دانش‌آموز يا دانشجو قرار مى‌دهد تا ميزان پيشرفت و افزايش آگاهى‌هاى وى دربارهٔ موضوع درسى را مورد سنجش و اندازه‌گيرى قرار دهد. اين آزمون‌ها هم به صورت استاندارد و هم بصورت معلم ساخته وجود دارد.

آزمون استعداد

ابزارى است مکتوب و معمولاً استاندارد که براى اندازه‌گيرى توانايى بالقوهٔ فرد در فعاليت، ذوق و شغل خاص مورد استفاده راهنمايان، مشاوران، روانشناسان و ... قرار مى‌گيرد.

آزمون هوش

ابزارى است مکتوب و معمولاً استاندارد و ميزان شده که معلمان، روانشناسان، روان‌سنج‌ها و متخصصان تعليم و تربيت براى سنجش بهرهٔ هوشى افراد آنها را بکار مى‌گيرند.

رغبت‌سنج

وسيله‌اى است مکتوب يا گرافيکى و تصويرى و معمولاً استاندارد که براى سنجش و تخمين علاقه و رغبت فرد نسبت به موضوع و پديده‌اى خاص مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

آزمون فرافکن

ابزارى است که باعث مى‌شود فرد طى آن احساسات دروني، عقايد و نگرش‌ها، نيازها، آرزوها و ارزش‌هاى مورد علاقهٔ خود را بروز دهد. در واقع اين ابزار باعث مى‌شود که فرد درون خود را ظاهر سازد تا روانشناس يا روان‌سنج بتواند به مسائل درونى او پى ببرد.