به کليه مهارت‌ها علوم و فنونى که در زمينه طراحي، محاسبات، ساخت و توليد و بهر‌ه‌بردارى و نظارت مديريت و نگهدارى از سيستم‌هاى هسته‌اى در زمينه‌هاى چرخه سوخت هسته‌اى و تأمين انرژى و پرتو پزشکى فعاليت مى‌کنند علوم مهندسى هسته‌اى گفته مى‌شود که مهم‌ترين شاخه‌هاى آن عبارتند از مهندسى راکتور چرخه سوخت و پرتوپزشکي.