کنترل قد و وزن

افزايش قد و وزن نشان‌ دهنده سلامت طبيعى کودک است. بنابراين، کنترل ماهانه و يا حداقل سه ماه يکبار قد و وزن هر کودک لازم است.


اگر کودک کاهش وزن داشته باشد و يا از نظر قد افزايشى نداشته باشد، بايدبه پزشک مراجعه کند. مقصود اساسى از کنترل رشد کودکان، جلوگيرى از سوءتغذيه و در نتيجه رشد سالم آنان است. براى بدست آوردن برآوردى از الگوى رشد هرکودک، درست کردن نمودار رشد بسيار کمک کننده است.

نمودار رشد

چهار منحنى در نمودار رشد وجود دارد. وزن همه کودکان سالم و طبيعى بايد بالاتر از منحنى اول قرار گيرد. اگر وزن کودکان در زير اين منحنى قرار گيرد، نشان دهنده درجات مختلفى از سوءتغذيه و رشد ناکافى کودکان است.


وزن کودک درجه سوءتغذيه
بالاى منحنى اول طبيعى
بين منحنى اول و دوم خفيف
بين منحنى دوم و سوم متوسط
بين منحنى سوم و چهارم شديد
زير منحنى چهارم شديد


سوءتغذيه زمانى رخ مى‌دهد که کودک نوع مناسب تغذيه را دريافت نمى‌کند؛ يعنى رژيم غذايى متعادلى ندارد.


در مراکز پيش‌دبستانى و دبستان بايد به هرکودک غذاهاى مکمل داده شود تا هرگونه نقص غذايى را در رژيم خانه جبران کند. شير، حبوبات سبز و جوانه‌ها، بيسکويت‌هاى پروتئين‌دار، سبزى‌هاى برگدار ( سبز و زرد ) و انواع ميوه را مى‌توان براى زمان تغذيه و غذاى وسط روز کودکان پيشنهاد کرد.


بررسى و معاينه پزشکى همه کودکان حداقل يکبار در سال ضرورى است. اين اطمينان نيز بايد حاصل شود که همه کودکان واکسن‌هاى لازم را دريافت کرده و مصونيت پيدا کرده‌اند.