تميز و تشخيص صدا

تميز و تشخيص صدا به تفکيک سن با بيان اهداف رفتارى بستگى دارد:


۳-۴ ساله‌‌ها:

- بايد بتوانند، صداهاى معمولى مختلف را در محيط از هم تميز دهند.


- بايد بتوانند با شنيدن يک صدا به آسانى مسير صدا را مشخص کنند.


۴-۵ ساله‌ها:

- بايد بتوانند يک شيء آشنا را از طريق صدا براحتى شناسايى کنند.


- بايد بتوانند صداها را بر حسب بلندى و آهستگى رديف کنند ( به ترتيب قرار دادن از بلند به آهسته).


- بايد بتوانند صداى اول يک کلمه را شناسايى کنند و کلمه ديگرى را با همان صدا درست کنند.


- بايد بتوانند کلمه‌اى هم‌‌قافيه با کلمهٔ داده شده حتى اگر بى‌معنى هم باشد، بسازند.


۵-۶ ساله‌ها:

- بايد بتوانند حيوانات، پرندگان و اشياى آشنا را از صداى آنها بشناسند.


- بايد بتوانند افراد را ازطريق صدايشان شناسايى کنند.


- بايدبتوانند صداى اول و آخر (آغاز و پايان صداها) کلمات را شناسايى کنند و با اين صداها کلمات ديگرى بسازند.


- بايد بتوانند کلمه‌اى معنى‌دار و هم‌قافيه با يک کلمه‌ٔ داده شده توليد کنند.

طول دوره گوش دادن

به تفکيک سن کودکان با توجه به هدف‌هاى رفتارى عبارتند از:


۳-۴ ساله‌ها:

- بايد بتوانند به داستان و قصه بدون مزاحمت و پراکندگى حواس و به مدت ۵ تا ۱۰ دقيقه گوش فرا دهد.


- بايد بتواند هربار از يک دستورالعمل پيروى کند.


۴-۵ ساله‌ها:

- بايد بتواند بدون مزاحمت و پراکندگى حواس حدود ۱۵ دقيقه به داستان و قصه گوش فرا دهد.


- بايد بتواند از دو تا سه دستورالعمل ساده را که در يک زمان و بطور متوالى به او داده مى‌شود، پيروى کند.


۵-۶ ساله‌ها:

- بايد بتواند بدون مزاحمت و پراکندگى حواس به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقيقه به قصه و داستان گوش فرا دهد.


- بايد بتواند از دو تا سه دستورالعمل جزئى پيچيده‌تر که در يک زمان و بطور متوالى به او داده مى‌شود، پيروى کند.

درک از راه گوش دادن

به تفکيک سن و اهداف رفتارى عبارتست از:


۳-۴ ساله‌ها:

- بايد بتواند نکات برجسته و مهم يک داستان کوتاه و ساده را يادآورى کند.


- بايد بتواند از دستورالعمل‌هاى ساده‌اى پيروى کند.


- بايد بتواند چيستان‌هاى کوتاه و ساده را حل کند.


۴-۵ ساله‌ها:

- بايد بتواند تا حدودى جزئيات و توالى داستان را ياد‌آورى کند.


- بايد بتواند در هربار از دو تا سه دستورالعمل ساده پيروى کند.


- بايد بتواند چيستان‌هاى کمى پيچيده را حل کند.


- بايد بتواند بطور دقيق گوش فرا دهد.


۵-۶ ساله‌ها:

- بايد بتواند داستان‌ها را با جزئيات بيشتر و توالى درست‌ترى يادآورى کند.


- بايد بتواند از دستورالعمل‌هاى کمى پيچيده در توالى صحيح پيروى کند.


- بايد بتواند قافيه‌هاى بسيار پيچيده را حل کند و اشيا را براساس توصيف آنها شناسايى کند.


- بايد بتواند بطور دقيق و در سطح بسيار پيچيده گوش فرا دهد.