فعاليت‌هاى آمادگى نوشتن

فعاليت‌هاى آمادگى نوشتن مستلزم موارد زير است:


- رشد ماهيچه کوچک.


- هماهنگى چشم و دست.


- کار با مواد نوشتاري:


کودکان قبل از عمل نوشتن، نياز به تجربه‌هايى با مواد مختلف رنگ‌آميزي، استفاده از قلم‌مو، مدادشمعي، گچ، ماژيک و مدادهاى رنگى و غيره دارند. استفاده از مداد بايد آخرين وسيله‌اى باشد که يادگيرى کار با آن به کودکان توصيه مى‌شود؛ زيرا با مداد نوشتن دشوارتر است و نياز به تسلط ماهيچه‌اى بيشترى دارد.
درک حروف، کودکان بايد شکل را تشخيص دهند، حرکات موردنياز در توليد اشکا و فرم‌ها را درک کنند، و سپس بتوانند حروف را بصورت کلامى توصيف کنند.