حيوانات، پرندگان و حشرات

۳-۴ ساله‌ها:

بايد با پرندگان و حيوانات معمولي، آشنا شوند و بتوانند آنها را از هم بازشناسند و نام ببرند و براساس آن طبقه‌بندى کنند.


۴-۶ ساله‌ها:

- بايد بتوانند حيوانات وحشي، اهلى و دست‌آموز را از هم بازشناخته، تشخيص دهند.


- بايد بتوانند بعضى از پرندگان و حشرات معمولى را نام ببرند.


- بايد با ويژگى‌ها، عادات غذايى و محل سکونت طبيعى حيوانات، پرندگان و حشرات معمولى آشنا شوند.


- بايد با نوع کمک‌هايى که حيوانات بطور معمول به انسان مى‌کنند و چگونگى مراقبت و حمايت انسان‌ها نسبت به آنها آشنا شوند.


سبزى‌ها و ميوه‌ها

۳-۴ ساله‌ها:

- بايد بتوانند بعضى از ميوه‌ها و سبزى‌هاى معمولى را شناسايى کرده، نام ببرند.


- بايد بتوانند بين ميوه‌ها و سبزى‌ها تفاوت بگذارند و براساس آن طبقه‌بندى کنند.


- بايد بتوانند اهميت شستشوى سبزى‌ها و ميوه‌ها را قبل از خوردن درک کنند.


۴-۶ ساله‌ها:

- بايد بتواند واژه ميوه و سبزي را بصورت صحيح و در جاى مناسب بکار ببرند.


- بايد بتوانند منافع حاصل از خوردن سبزى‌ها و ميوه‌ها را درک کنند.


- بايد بتوانند سبزى‌ها و ميوه‌هاى مختلف را براساس رنگ، شکل، مزه، بافت و خصوصيات ديگرشان توصيف کنند و آنها را برحسب اين که بدون پوست يا با پوست، بدون دانه يا هسته و يا با دانه (هسته) خورده مى‌شوند و يا در زير خاک و روى خاک رشد مى‌کنند، طبقه‌بندى کنند.


علاوه بر ميوه‌ها و سبزى‌ها، مفاهيم مربوط به ديگر موادغذايى و خوراکى را نيز که بطور معمول مورد استفاده قرار مى‌گيرند، مانند برنج، حيوانات و غيره، مى‌توان به کودکان معرفى کرد. چنانچه بعضى از مواد خوراکى مربوط به منطقه و يا محل خاصى مثل ماهى در مناطق دريايى - باشند، اين مواد را نيز بايد بصورت پروژه در آورده، در قالب فعاليت‌هاى مختلف به کودکان معرفى کرد.

زندگى گياهان

۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتوانند درختان، گياهان ( علف‌ها)، گل‌ها و ميوه‌ها را از هم تفکيک کنند و تشخيص دهند.


۴-۵ ساله‌ها:

- بايد بتوانند واژگانى چون درخت، گل، ميوه‌ها و بوته‌زار، بوته را در جاى مناسب و بنحو صحيحى مورد استفاده قرار دهند.


- بايد بتواند نحوهٔ رشد گياهان و شرايط لازم براى رشد آنها را درک کنند.


۵-۶ ساله‌ها:

- بايد بتوانند واژگانى چون بوته‌ها، علف‌ها، انگلهاى درختى ، (گياهان بالارونده) و غيره را در جاى مناسب و بنحو صحيحى مورد استفاده قرار دهند.


- بايد بتوانند گل‌ها و درختان معمولى را نام ببرند.


- بايدبتوانند نسبت به نياز گياهان براى مراقبت و حفظ زندگى آنها حساسيت پيدا کنند.


پروژه را مى‌توان به همراه استفاده از سبزى‌ها و ميوه‌ها انجام داد.