آب

۳-۴ ساله‌ها:

- بايد با موارد معمول استفاده از آب آشنا باشند.


- بايد به اهميت آب براى بقاى موجودات زنده اعم از حيوانات و گياهان پى ببرند.


۴-۵ ساله‌ها:

- بايد با منابع معمول آب آشنا باشند.


- بايد بتوانند پديده‌هاى مختلف مربوط به آب را مورد مشاهده قرار دهند. براى مثال: بعضى اشيا شناورند، بعضى ديگر غير شناور هستند؛ بعضى اشيا حل مى‌شوند، بعضى ديگر قابليت حل شدن را ندارند؛ آب با حرارت دادن بخار مى‌شود.


- بايد توانايى مشاهده ويژگى‌هاى مختلف آب را داشته باشند. و بايد از اهميت نوشيدن آب تميز آگاه باشند.


۵-۶ ساله‌ها:

بايد از لزوم حفظ و نگهدارى آب و اجتناب از اسراف بى‌رويه آن مطلع باشند.

هوا

۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتوانند وجود هوا را در اطراف خود حس کنند


۴-۶ ساله‌ها:

- بايد بتوانند به اهميت وجود هوا براى همه موجودات زنده پى ببرند.


- بايد بتوانند وجود هوا را از طريق آثارش بر محيط دريابند.


- بايد بتوانند پديده ناشى از ويژگى‌هاى ساده هوا مانند هوا داراى وزن است و غيره را ببينند.


آسمان

۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتوانند خورشيد، ماه و ستاره‌ها را شناسايى کنند.


۴-۵ ساله‌ها:

- بايد بتوانند زمان ظاهرشدن خورشيد، ماه و ستاره‌ها را بر حسب روز و شب مشخص کنند.


- بايد بتوانند آگاهى خود را درباره اين واقعيت که خورشيد سبب روشنايى و گرما مى‌شود، نشان دهند.


۵-۶ ساله‌ها:

بايد بتوانند آگاهى خود را نسبت به زمان بيرون آمدن خورشيد (طلوع) و زمان پايين رفتن آن ( غروب )، نشان دهند.

زمين

۴-۵ ساله‌ها:

بايد بتوانند آگاهى خود را نسبت به اينکه ما در روى زمين زندگى مى‌کنيم، نشان دهند.


۵-۶ ساله‌ها:

- بايد بتوانند نشانه‌هاى کلى زمين را شناسايى کنند؛ براى مثال، وجود کوه‌ها، دره‌ها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و غيره.


- بايد بتوانند بفهمند که زمين از خشکى و آب تشکيل شده است.


- بايد توانايى کسب آگاهى در اين زمينه را داشته باشند که انواع مختلفى از خاک وجود دارد.

فصول و آب و هوا

۴-۶ ساله‌ها:

- بايد با فصول مختلف سال بر حسب نوع غذاها، پوشش (لباس)، فعاليت‌ها و غيره آشنا شوند.


- بايد از خصوصيات اساسى هر فصل آگاهى يابند.