خود، خانواده، همسايه‌هاى نزديک

۳-۴ ساله‌ها:

- بايد نام خود و نام پدر، مادر، و خواهران و برادران خود را بداند.


- بايد آدرس خانه و محل زندگى خود را بداند.


- بايد نام مدرسه و نام معلم خود را بداند.


- بايد نام اعضاى بدن و کار آنها را بداند.


۴-۶ ساله‌ها:

- بايد با روابط مختلف بين افراد خانواده خود، آشنايى داشته باشد.


- بايد با نام‌هايى که براى ناميدن روابط مختلف بين افراد در زبان منطقه‌اي، و بومى خود استفاده مى‌شوند آشنا باشند؛ براى مثال، برادرِ پدر، خواهرِ مادر و غيره.


- بايد از نقش هريک از اعضاى خانواده و نياز براى شرکت هر فرد و کمک در امورخانه و خانواده آگاه باشد.


- بايد از تفاوت‌هاى موجود در عادات غذايي، پوشش ( لباس‌ها) و آداب و رسوم خانواده‌هاى مختلف آگاه باشد.


- بايد از اهميت حفظ و نگهدارى بهداشت شخصى آگاه باشد.

وسايل نقليه

۳-۴ ساله‌ها:

- بايد بتوانند انواع مختلف وسايل نقليه و رفت و آمد مورد استفاده در محيط خود را شناسايى کنند، براى مثال اتوبوس، دوچرخه، مينى‌بوس و گارى و غيره.


- بايد بتوانند صداهاى وسايل نقليه را تقليد کنند.


۴-۵ ساله‌ها:

- بايد بتوانند بين وسايل نقليه زميني، هوايى و آبى فرق بگذارند.


- بايد بتوانند چگونگى حرکت وسايل نقليه مختلف را درک کنند.


- بايد بتوانند وسايل نقليه در بر حسب سرعتشان مقايسه کنند.


۵-۶ ساله‌ها:

- بايد از قسمت‌هاى مختلف وسايل نقليه آگاهى داشته باشند. براى مثال، چرخ‌ها، زنجير چرخ و غيره.


- بايد از مفهوم ايمنى جاده و مقررات اساسى رفت و آمد آگاهى داشته باشند.

خدمت‌‌گزاران جامعه

۳-۴ ساله‌ها:

بايد با نقش خدمت‌گزاران معمول جامعه که کودکان با آنها مواجه مى‌شوند، آشنا شوند. براى مثال، دکتر، پليس، پرستار، معلم.


۴-۶ ساله‌ها:

بايد با ساير خدمت‌گزاران جامعه، براى مثال، نقاش، کارگر، نجار، پستچي، راننده تاکسى و سفال‌ساز، و غيره آشنا شوند و ماهيت کار و نقش آنها را در جامعه درک کنند.

جشنواره‌ها

۴-۶ ساله‌ها:

- بايد با تعدادى از جشن‌هاى مهم آشنا شده و نسبت به نوع مراسم جشن‌ها آگاهى پيدا کنند.


- بايد توانايى درک و فهم اين مطلب را داشته باشند که مردم مختلف اعياد متفاوتى را جشن مى‌گيرند.