برخى از خانواده‌هايى که داراى فرزند دانش‌آموز در دوره‌ى ابتدايى هستند، پس از ورود فرزندشان به مدرسه، با مسائل و مشکلات گوناگونى روبه‌رو مى‌شوند. مهم‌ترين و شايع‌ترين مسائل آنها، مشکلات مربوط به تحصيلات و يادگيرى فرزندان است.

در حال حاضر تا حدى به انواع ناتواني، مانند ناتوانى در خواندن، ناتوانى در نوشتن، ناتوانى در مهارت‌هاى اجتماعي، ناتوانى در توجه و نظاير آن، توجه مى‌شود و براى هريک از ناتوانى‌ها، روش‌هاى درمان و آموزش ترميمى به کار مى‌رود. در اينجا شايسته است تأکيد شود، کودکانى که مشکلات و نارسايى‌هاى يادگيرى آنان به سبب معلوليت ذهنى ( عقب‌ماندگى ذهني)، معلوليت حسى ( نابينايى و ناشنوايي)، معلوليت عاطفى ( ناهنجارى‌هاى عاطفي)، معلوليت اجتماعي، معلوليت خانوادگى و يا معلوليت جسمى - حرکتى است، موردنظر نيستند.