دانش‌آموزان مبتلا به مشکلات حساب، با نارسايى‌ها و مسائل گوناگون روبه‌رو هستند.


تشخيص شکل، تشخيص اندازه و رنگ، توانايى شمردن، تشخيص مجموعه‌ها، تناظر يک‌ به يک، خطاهاى متداول در حساب.

رياضيات، زبان نمادين است و دانش‌آموز در دوره‌ى ابتدايى بايد مفاهيم رياضى مانند عدد، زمان، شکل، فاصله، اندازه و نظم را در عمل و در زندگى روزمره، در فعاليت‌هاى آموزشى و اجتماعى و در تعامل با والدين، خواهران و برادران و همسالان ياد بگيرد و بکار بندد. ناتوانى يا نارسايى در محاسبه عبارت است از نقص يا اختلال در توانايي، در درک و فهم و به کارگيرى اعداد و نمادهاى رياضي. عواملى که موجب ناتوانى يادگيرى در خواندن، نوشتن و هجى‌کردن مى‌شود، امکان دارد باعث ناتوانى يادگيرى در حساب گردد. بطور معمول دانش‌آموزان دوره‌ى ابتدايى در زمينه‌هاى تجريد، تعميم، استدلال و به يادسپارى دچار مشکل مى‌شوند و در کاربرد مفاهيم رياضى و حل مسئله با اشکال روبه‌رو مى‌گردند.

تشخيص شکل

برخى از دانش‌آموزان با مشکلات حساب، در تشخيص شکل اعداد يا شناسايى اشکال هندسى ( براى مثال تشخيص عدد ۸ از ۷ يا شکل دايره از شکل مربع يا مثلث ) مشکل دارند. اين قبيل دانش‌آموزان در کشيدن اشکال هندسى نيز ناتوان هستند.

تشخيص اندازه و رنگ

ادراکِ مفاهيمى مانند بزرگ - کوچک و بلند - کوتاه و تشخيص اندازه‌ها و ارتباط‌ هاى موجود ميان اندازه‌ها و متغيرها از اهميت خاصى برخوردار است. کودکى که مشکلات حساب دارد، بطور معمول در مرتب‌کردن اجسام بر حسب اندازه‌هاى آنان، متصل کردن قطعات کوچک و بزرگ يک پازل، جا گذاردن اجسام در محل‌هاى مخصوص، تشخيص بزرگ‌ترين مربع، طولانى‌ترين خط و کوچک‌ترين دايره و نظاير آن مشکل دارد. برخى از کودکان با ناتوانى در حساب، در تشخيص رنگ‌هاى گوناگون مشکل دارند.

توانايى شمردن

شمردن اعداد يا اشيا يک مهارت است و گام اول در يادگيرى حساب، محسوب مى‌شود. کودکانى که در شمارش اعداد بطور منظم مشکل دارند، بعدها در انجام محاسبات با اشکال روبه‌رو مى‌شوند ( براى مثال: ۱۰ و ۸ و ۶ و ۵ و ۴ و ۲ و ۱).

تشخيص مجموعه‌ها

کودکانى که مشکلات حساب دارند، بطور معمول در درک مفهوم مجموعه ناتوان هستند و در يک جعبه مدادرنگي، يک ظرف پراز سيب و يک گروه دانش‌آموز پسر، قادر نيستند صفت مشترک را درک کنند.

تناظر يک به يک

توانايى درک مفهوم تناظر يک به يک، از اهميت خاصى برخوردار است. کودکى که دچار اين مشکل است از درک اين مثال که چهارگل مى‌تواند يک به يک در چهار گلدان قرار بگيرد ناتوان است.

خطاهاى متداول در حساب کردن

- دانش‌آموز قادر نيست، عدد گفته شده را به درستى بنويسد. ( مثال: بنويس چهارصد و نود و هفت).


- دانش‌آموز قادر نيست، عدد نوشته‌شده را بخواند ( مثال: اين عددها را بخوان: ۷۱۹، ۳۱۱، ۲۰۸).


- دانش‌آموز در نوشتن و خواندن اعداد تکرارى ( مانند ۷۷۷) و اعدادى که وسط آنها صفر باشد ( مانند ۵۰۵ ) مشکل دارد.


- دانش‌آموز در نوشتن و خواندن اعداد مشابه مشکل دارد ( مانند ۷ و ۸ يا نوشتن و خواندن عدد ۱۱۳ به جاى ۳۱۱).


- دانش‌آموز در انجام چهار عمل اصلى مشکل دارد.