مشکلات نوشتن به شکل‌هاى نارسانويسي، (Dysgraphia)، سرهم نويسي، بدخطي، شتابان‌نويسي، وارونه‌نويسي، جدانويسي، آيينه‌نويسى و نظاير آن ظاهر مى‌شود.


در ميان مهارت‌هاى تحصيلى پايه، نوشتن‌، پيچيده‌ترين و عالى‌ترين مهارت است که در دوران تحصيل آشکار مى‌شود. کودکى که دچار ناتوانى يادگيرى در نوشتن است، در خواندن نيز مشکل دارد. نوشتن، کنش پيچيده‌ى دستگاه اعصاب مرکزى و انتقال افکار به شکل زبان نوشتارى است.

کج‌نويسى بيش از حد

اين‌گونه مشکلات در نوشتن ممکن است به علت بسيار نزديک بودن بازو به بدن، بسيار محکم يا شل‌گرفتن مداد و دوربودن انگشتان از نوک مداد رخ دهد.

راست‌نويسى بيش از حد

اين قبيل مشکلات در نوشتن امکان دارد به علت بسيار دور بودن بازو از بدن، نزديک‌بودن انگشتان به نوک مداد و درست نبودن وضعيت کاغذ به وجود آيد.

چپ‌دستى

امروزه نوشتن با دست‌چپ امرى بهنجار و عادى است و تمام متخصصان بر اين باور هستند که بايد به کودک اجازه داد تا با دست برتر و هر دستى که تمايل دارد بنويسد و کارهاى خود را انجام دهد.

پرفشار يا کم‌فشار نوشتن

براثر فشار آوردن بيش از حد يا کم‌تر از حد لازم مداد روى کاغذ و يا استفاده از مداد نامناسب، اين‌گونه مشکلات بروز مى‌کند ( مداد کوتاه يا کوچک).

ناتوانى در نسخه‌بردارى

نسخه‌بردارى يا کپى‌بردارى از شکل‌هاى هندسى و حروف، مشکل ديگرى از نوشتن است. برخى از کودکان هنگام نسخه‌برداري، بخشى را حذف يا اضافه مى‌کنند و گاهى اوقات شکلى را بسيار بزرگ و يا کوچک مى‌کشند. علت اين است که اين‌گونه کودکان از نظر حافظه‌ى ديدارى مشکل دارند.

جدانويسى و سرهم نويسى

برخى از دانش‌آموزان، حروف و کلمه‌ها را با فاصله‌ى زياد از هم و جدا مى‌نويسند. در حاليکه برخى از کودکان با ناتوانى در نوشتن، حروف و کلمه‌ها را جابه‌جا مى‌نويسند و بعضى حروف و کلمه‌ها را سرهم و کاملاً نزديک به حروف و کلمه‌هاى ديگر مى‌نويسند که خواندن را مشکل مى‌سازد. براى مثال کودک کلمه‌ى احمد را بصورت اح‌مد مى‌نويسد.

وضعيت بدن و سر

وضعيت بدن بطور کلي، به ويژه وضعيت سر و دست هنگام نوشتن عامل ديگرى است که در دانش‌آموزانِ با ناتوانى در نوشتن بايد مورد مطالعه قرار گيرد. براى مثال بارها مشاهده شده است که اين‌گونه دانش‌آموزان هنگام نوشتن طورى سرخود را پايين مى‌آورند که سرشان به کاغذ مى‌چسبد و يا کاغذ را بيش از حد کج مى‌گذارند.

بدخطى

مسئله‌ى بدخطى يا ناخوانانويسى به صورت‌هاى گوناگون ديده مى‌شود مانند:


- عدم تناسب اندازه‌ى يک حرف در کلمه‌ها: براى مثال کودک حرف الف را در يک کلمه کشيده و در کلمه‌ى ديگر کوتاه مى‌نويسد.


- لرزش دست در نوشتن: براى مثال کودک تعداد دندانه‌هاى حروف سين و شين را بيش‌تر يا کم‌تر مى‌نويسد. هم‌چنين در حروف نقطه‌دار ( مانند ب و پ) تعداد نقطه را بيش‌تر يا کم‌تر مى‌گذارد.


- آيينه‌نويسى و وارونه‌نويسى: براى مثال کودک کلمه‌ى بابا را به شکل اب‌اب مى‌نويسد.