در اهميت تربيت جنسى کافى است بگوييم که پايه و اساس بسيارى از شرافت‌ها و انحرافات بعدى نسل تا حدود پايان دوران جوانى مربوط به همين امر است. براساس رأى و نظر آسيب‌شناسان، بخش اعظم جرائمى که تا سنين بيست‌ونه سالگى انجام مى‌شود يا جنسى است و يا داراى رنگ و هواى جنسى مثل سرقت است که جوانان براى تأمين خواسته‌هاى جنسى بدان دست مى‌زنند. (مبانى جرم‌شناسي؛ ج ۲ ( جامعه‌شناسى جنايي)؛ مهدى کى‌نيا؛ آبان ۱۳۶۲؛ نشر دانشگاه تهران: ۲/۱۶۸۵؛ بخش مقدمه.)