نگهدارى قلم

اين مسأله مهمى است که متذکر مى‌شويم: نگهدارى قلم در دست نقش اساسى و عمده‌اى را در نگارش ايفا مى‌کند. و دراين جنبه موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد:


محکم نگه‌داشتن قلم بصورتى که در دست نلغزد، منعطف نگه‌داشتن قلم در دست بگونه‌اى که در موارد لازم چرخش کافى در دست داشته باشد. هدايت قلم به سوى مسيرى معين بگونه‌اى که توان کشيده‌شدن آن روى کاغذ بصورت راست يا پيچان ميسر باشد، هماهنگى حرکت‌هاى پيچيده دست و قلم و وحدت بخشيدن به آن...


اين نکته مهمى است که بتوانيم به کودک مداد بدست گرفتن را بياموزيم و طفل بداند چگونه آن را بصورت صحيحى در دست بگيرد، چگونه آن را بين انگشتان شست و وسطى قرار دهد و چگونه با انگشت اشاره آن را نگه دارد و ... در اين مورد آموزش ويژه‌اى لازم است.

نگهدارى کاغذ

براى نوشتن کاغذ ما بايد دور و به روى ما باشد بصورتى که بتوانيم ديدى عمودى بر آن افکنيم و يا صورت را بر آن عمود نگه‌داريم. ناگزير نباشيم گردن را کج کنيم و يا با گوشه چشم آن را موردنظر و رعايت قرار دهيم.


شک نيست با دستى بايد کاغذ را نگه داشت و با دست ديگرى روى آن نوشت. اگر کودکى در نگهدارى کاغذ بهرعلتى دچار اشکال باشد، طبيعى است که کاغذ پيچانده شده و يا سُر مى‌خورد و در نتيجه خط او خراب يا مغلوط درمى‌آيد گاهى لازم مى‌شود که کاغذ را با گيره‌اى براى کودک محکم کنيم که نلغزد و يا آن را با نوارى بچسبانيم تا از جايش تکان نخورد و در هرصورت رعايت اين نکته ضرورى است.

فنٌ نوشتن

اينک وقت آن است به کودک بياموزيم چگونه بايد بنويسد و در نوشتن چه اصول و فنونى را بايد رعايت کند. او بايد بداند الف را تا چه حد بکشد، حرف و را چگونه و تا چه حد بپيچاند، حرف ج را چگونه و ... جاى الف در بالاى خط باشد يا پائين خط ، جاى ل در کجا و جاى ن در کجا و يا حرف ب را از کجا آغاز و به کجا ختم کند، اندازه آن چقدر باشد.


آموزش نوشتن از آنجا آغاز مى‌شود که معلم روى تخته‌سياه کشيدن حروف را آغاز کرده و شاگردان را به تمرين وادار مى‌کند. طبيعى است که در اين نوشتن حرکت انگشتان و هماهنگى آن با چشم ضرورى است.

هجيٌ کردن

براى نوشتن لغت هجيٌ کردن ضرورى است. باصطلاح معلمان و مربيان براى خوب نوشتن، خوب تلفظ کردن، خوب گوش دادن و خوب خواندن، خوب هجيٌ کردن لازم است و اين‌امر بسيار مهم و ضرورى است. حتى بهتر است که کودک معنى کلمه را نيز درک کند.


کودک براى خوب نوشتن نياز دارد خوب بخواند و خوب تجزيه کند و کلمات را بخوبى بخش‌بخش نمايد مثلاً کلمه بابا، دو بخش است، هر بخش آن با است که خود مربک از دو حرف است حرف ب و حرف ا و طفل در سايه اين بخش کردن‌ها بايد بتواند بازآفرينى کند و در اين راه از حافظه استفاده نمايد، مطلب را از حفظ بنويسد و با اصل کلمه که در کتاب و يا بصورت سرمشق است مقايسه کند و ببيند درست نوشته يا خير.