آمادگى جسمى

مثل قدرت نگهدارى قلم در دست، قدرت محکم چسبيدن به آن، توان چرخاندن قلم در دست در عين محکم داشتن آن، توان نگهدارى کاغذ در پيش روى خود با دست ديگر (اگر کودکى دست ديگرش فلج باشد توان چنان موفقيتى براى او نيست)- قدرت حرکت دادن دست و جابجا کردن بازو، سلامت ديد و شنوائي، و ...

آمادگى ذهنى

او بايد از نظر ذهنى فردى عادى باشد. ممکن است بدن سالم باشد ولى طفل عقب‌مانده ذهنى باشد، حتى از گروه آموزش‌پذير نباشد. در چنان صورت او قادر به فراگيرى نخواهد بود.


اضافه براين بايد حافظه و توان نگهدارى شکل و فرم حروف و کلمات در ذهن او باشد، به اصطلاح علمي، رمزها را در ذهن زنده داشته باشد، قدرت تخيل حضورى و تجسم کلمات و علامات در او باشد، توان درک فضائى در او موجود باشد، استعداد انتقال ديده‌ها به حواس و حرکت‌هاى حسى در او موجود باشد.

آمادگى روانى - عاطفى

از همه اينها مهمتر آن است که کودک از نظر روانى سالم باشد، دچار اختلال روانى و يا بيمارى روانى نباشد، فکر او به عوامل آزاردهنده‌اى که چون خار در چشمند و استخوانى در گلو مشغول نباشد. بخواهد که درست بنويسد و ما بايد اين خواست را در او پديد آوريم و آن را در او زنده کنيم. نگرانى‌ها و اضطرابات و ترس‌ها را از او دور سازيم، اگر در محيط زندگى او مشکلى سخت و جانگزا وجود دارد آن را از بين ببريم، مشکلات مربوط به انتقام‌جوئي، کينه‌خواهي، حسابرسى‌هاى او را از ميان برداريم و ...