گفتيم که نارسانويسى و بدخطى کودکان علل متعددى دارد و ما برخى از آنها را اندکى پيش شمرديم و اينک متذکر مى‌شويم مادام که آن علل، مخصوصاً علل جسمى و روانى رفع نشوند امکان رفع‌اشکال نيست.


اگر کودکى که عيب‌ بدنى دارد آن را زائل و يا تا حدودى اصلاح کنيم؛ اگر دلهره و غمى دارد آن را از بين ببريم؛ اگر آرامش ندارد در آن زمينه اقدام کنيم که آرامش پيدا کند؛ هم‌چنين اگر استعداد فکري، توان حافظه، قدرت مشاهده، قدرت تخيل و ... در او نيست، براى آنها چاره‌اى بينديشيم. و در کل اصلاح اين امور ضرورى هستند و بايد مورد توجه و عنايت باشند.