- ابهام در شنيدن و يا ضعف در کارکردهاى شنوائى که در نتيجه غلط مى‌نويسد.


- خطا در ادراک بصرى و يا درديدن و يا ضعف در کارکردهاى بينائى که کلمه را کج و معوج مى‌نويسد.


- نقص عضوى مثل اشکال در انگشتان، فلج انگشتان و نارسائى‌هاى ديگرى از اين قبيل.


- ضعف در نگهدارى مداد در دست و يا اشکا در چرخش قلم در دست.


- مشکل مغزى و يا صدمات مغزى با آسيب‌هاى خفيف که در خط اثر دارد.


- از بين نقايص بدن نقيصه چشم، استيگمات بودن آن، لوچ بودن آن و هم چنين اشکال در شنيدن بسيار زياد در خط فرد اثر مى‌گذارد.