- ضعف کارکردها و واکنش حرکتي.


- اشکال در جنبه‌هاى حرکتى - روانى که بنظر هيلدرث اشکالى مهم است.


- عدم هماهنگى حرکتى دست و چشم، بدين‌معنى که چشم همراه دست کار نمى‌کند.


- وجود اشکال در توالى حرکات ترسيمى که اين خود موجد اشکالى عظيم است.


- اشکال در چگونگى حرکت دادن قلم که مربوط است به انقباض مفرط دست، خشکى حرکت آن، فقدان تحريک انگشتان.


- قراردادن دست در حرکت نوشتن به صورت قراردادن دست روى کاغذ که نوشته را مى‌پوشاند و باعث مى‌شود که او نتواند ببيند.


- در کل مجموعه‌اى از عوامل رشد ذهنى و مهارت‌هاى حرکتى و بينائى در اين‌امر مؤثر است.