- دشوارى در تبديل و انتقال ادراک حس به حس، از بينائى به حرکتي.


- دشوارى در نگهدارى تجارب و تأثرات بينائي.


- وجود اشکال و نابسامانى در تجسم و تشخيص فضائي.


- ضعف در توان بيرون ريختن اطلاعات درونى و تبديل آن به اعمال حرکتى ظريف.


- افت هوشى يا عقب‌ماندگى ذهنى که خود علت‌العلل است.


- وجود اختلالات روانى و يا ذهنى در افراد و يا بيمارى‌هاى روانى.


البته نفس بدخطى حاکى از بيمارى روانى نيست ولى بيمارى‌هاى گوناگون در آن اثر دارند و همانند خارها و يا عوامل تشديد کننده‌اند و زمانى هم جهل و فريب در اين‌امر دخالت دارند مثلاً کودکى که اشکال در نوشتن و يا دانستن مطلبى دارد ممکن است کلمه‌اى را به گونه‌اى بنويسد که دو پهلو خوانده شود براين اساس از نمره منفى مصون بماند.