ما براى زندگى عادى و داشتن ارتباط معقول با ديگران ناگزيريم از زبان با شيوه‌اى درست استفاده کنيم. عادى سخن بگوئيم و بدون احساس صدمه و فشارى حرف خود را بزنيم. اين خواسته همه افراد است ولى همگان در اين راه موفق نيستند. برخى از افراد وغرض ما در اين بحث کودکان در اين زمينه با مشکلات و مسائلى مواجهند که از آنها به اختلال در سخن ياد مى‌کنيم.


معمولاً سخن گفتن در افراد همراه با ريتم و آهنگى است که خروج از مرز آن سبب مى‌شود که درباره افراد از اختلال در سخن و يا لکنت بحث بميان آيد. اصولاً از حادترين مشکلات آدمى مشکل زبان است ولى بدان‌خاطر که در آدمى جز از طريق سخن‌گفتن نمود خارجى ندارد نمى‌توان از آن سر درآورد.