اصل معاشرت

با کودک حرف بزنيد، بحث‌ کنيد، رأى و نظر بخواهيد، بازى ‌کنيد، او را به حرف بياوريد، با گرو‌ه‌هاى همسنٌ سرگرمشان سازيد و ... ولى مراقبت باشيد تقليد ناروائى بعمل نيايد، با زبان کودکان و ناقص با او حرف نزنيد، در جمع خود مورد طرد و بى‌اعتنائى قرارشان ندهيد...

اصل مدارا

با کودکى اين چنين مدارا کنيد، با حوصله باشيد،وجود او و کج‌خلقيهايش را تحمل کنيد، در برابر عصبانيت او آرام باشيد، با محبت با او برخورد کنيد، در مدرسه نيز معلم او با حوصله باشد، به او فرصت حرف‌زدن بدهد، او را به شور و هيجان نکشاند، از او نخواهد که تند حرف بزند يا دستپاچه شود، سوأل‌پيچش نکند و ...

اصل تحمل سخن

حرفهاى او را متحمل باشيد، بگذاريد بالاخره حرفش را بزند، حدس بزنيد او چه مى‌خواهد بگويد، به او کمک کنيد تا آن را بگويد، با محبت و صبر کلمات ناقص و نارساى او را اصلاح کنيد. وقتى حرف مى‌زند با تمام دقٌت به او گوش فرادهيد، از عيبجوئى و سرزنش و تنبيه بخاطر اختلال در سخن خوددارى کنيد و به والدين حتى به خويشان و بستگان بسپاريد که با او مدارا کنند.

اصل تصوير

تصويرها تجسم کننده‌اند، طرح زبان و کلمات را در ذهن گويا مى‌سازند. به کودک در حين سخن سعى کنيد تصوير شکل را هم نشان دهيد. با اشاره به شئ نام آن را ببريد. او را واداريد که در حين سخن‌گفتن شما چهره و لب و دهان و حرکات شما را ببيند و حتى آن را لمس کند. زيرا که اين کار در شکل‌گيرى سخن بهنگام توليد صدا اثر دارد.

اصل بازى

بازى‌ها شاداب کننده‌اند، نشاط‌ آورند، هيجانات متعادل توليد مى‌کنند باعث بحرف‌آمدن کودکان در حين بازى مى‌شوند. آنها را به بازى با دوستان سرگرم کنيد. گاهى برايشان اسباب‌بازيهائى از نوع آدمک‌ها فراهم آوريد که در تنهائى با آنها حرف بزنند. با تمرين‌هاى ورزش جمعى هم سلامت بدنشان را تضمين کنيد و هم علائم ناراحتى و اختلال را از بين ببريد.

اصل آموزش

در عين‌حال در مواردى که کودک با شما گرم و در حال نشاط است قواعد سخن را به او بياموزيد، هربار يک جمله، آنهم بصورتى ساده که بر او گران تمام نشود؛ به او بياموزيد که در بيان کلمات عضلات گوناگون را مورد استفاده قراردهد. حالت تبسٌم، جويدن، بلعيدن سوت زدن، دهن‌درٌه، فوت‌ کردن، خنديدن، به حرکت درآوردن زبان در جهات مختلف را بخود بگيرد و اين اقدامات در اصلاح وضع او مؤثٌرند.