اختلالاتى که در کودکان در امرتکلم وجود دارند همان‌هائى هستند که ذکر کرديم. ولى آن مجموعه را در دسته‌هاى زير خلاصه مى‌کنيم:


- اختلالات ناشى از آواشناسى شامل ايجاد تفکيک اصوات زبان.


- يادآورى کلمات و لغات که بعلت اضطراب از خاطر کودک محو مى‌شود.


- اشتباه در ترکيب قواعد دستورى از صرف و نحو زبان و ديگر نکات موردنياز.


- لغت‌شناسى و بکارگيرى هر لغت در جاى خود و در محل مناسب خود.


- اشکال در توالى کلمات براى ساختن جمله‌هاى کوتاه يا بلند.