بد نيست بدانيم اينگونه از کودکان از نظر والدين با چه تيپ‌هائى مواجهند. بررسى‌هاى محدودى که درباره گروهى از اين افراد بعمل آمد نشان داد که والدين آنان داراى اين خصايصند:


- در مادران اين افراد دلشوره و اضطراب وجود داشته است.


- در بين برخى از مادران افسردگى و ترس امرى شايع است ( حدود ۲۲ درصد آنها).


- برخى از اين مادران دچار بيمارى عاطفى مى‌باشند.


- برخى از والدين آنها از کسانى بوده‌اند که سعى داشته‌اند فرزندشان هرگز از خانه خارج نشود. بخاطر ترسى که از آسيب‌ها و عوارض بر کودکان خود داشته‌اند.


- پدران اين اطفال اغلب افرادى غيرفعال و آرام بوده‌اند.


- بسيارى از مادران آنها از تيپ‌هاى سلطه‌جو بوده‌اند و سعى داشته‌اند فرزندان را در انحصار خود داشته باشند.