معمولاً تنبلى کودکان از حدود سنين ۶ سالگى که کودک به کلاس اول مدرسه وارد مى‌شود نمود پيدا مى‌کند ولى واقعيت اين است اين امر براى آنها که هشيارى‌هائى داشته باشند از سنين ۲ و ۳ مشهود است. حتى برخى از روانشناسان معتقدند که تنبلى در کودکان از سنين زودتر از آن بصورت دير به حرف‌آمدن، يا دير به روى مادر خنديدن تجلى مى‌کند و بعدها بصورت کم‌کارى و کندفهمى خود را نشان مى‌دهد. در هرحال اگر علت آن جنبه اجتماعى و حتى عاطفى و ذهنى باشد در سنين زودتر از سن دبستان از آن سر در مى‌آوريم ولى عادت والدين و مربيان اين است که تنبلى را در کار درس و برنامه بدانند و طبيعى است در چنان صورتى بايد منتظر سنين مدرسه و کلاس شد.