تنبلى به هر صورت و گونه‌اى باشد ريشه‌ها و عللى دارد که شناخت و بررسى آنها نياز به تحقيق عميق و همه‌جانبه دارد.