درباره تعامل اجتماعی روزمره ما با یک فرد دیگر معمولاً دو پرسش اساسی مطرح می‌شود: این شخص چگونه آدمی است؟ و چرا این‌گونه رفتار می‌کند؟ پرسش اول مربوط است به شکل‌گیری برداشت‌ها (impression formation). پرسش دوم ما را با یک تکلیف اسناد علّی (causal attribution) روبه‌رو می‌سازد: باید رفتار شخص را به آمیزه‌ای از علت‌ها اسناد دهیم.