کاربرد مهارت �کار با توپ�

تمام حرکات با توپ در بسکتبال، نياز به مهارت کار با توپ دارد.

شرح مهارت �کار با توپ�

براى دستيابى به مهارت ”کار با توپ“، رعايت نکات زير ضرورى است:


- دو قطر توپ را با انگشتان گسترده طورى بگيريد که امتداد دو انگشت شست باهم زاويه‌اى حدود ۫۹۰ ايجاد کنند و تمام دست به جز گودى کف آن، با توپ در تماس باشد. انگشتان رو به جلو هستند.


- آرنج‌ها خميده و راحت در نزديکى بدن قرار دارند.


- توپ، در اکثر حالات در ناحيهٔ سينه و شکم حفظ و با حرکت قوى مچ و انگشتان کنترل مى‌شود.

نکات کليدى در هنگام اجراء مهارت �کار با توپ�

- در هنگام مالکيت توپ، کاملاً به حفظ اصول مهارت تعادل توجه شود.


- آرنج‌ها نبايد به بدن بچسبند، زيرا دسترسى مدافعان را به توپ آسانتر مى‌کند.


- در هنگام مالکيت توپ، توجه به دو عامل دقت (براى از دست ندادن مالکيت توپ) و سرعت (براى انتقال به موقع و سريع وضعيت توپ از يک مهارت به مهارت ديگر) ضرورى است.

اشتباهاتى که در مهارت کار با توپ رايج است

- انقباض بيش از حد انگشتان در گرفتن توپ


- چسبيدن آرنج‌ها به بدن


- استفاده از انگشتان در گرفتن توپ به‌جاى استفاده از تمام دست (به‌جز گودى کف دست)


- رعايت نکردن اصل ضرورى تعادل، خم کردن زانوها، در هنگام مالکيت توپ.