اصول کلى دفاع فردى (دفاع از مهاجم مستقيم)

- بدن در حالت تعادلى قرار دارد.


- پاها به اندازهٔ عرض شانه باز، به‌صورت موازى با يکديگر، يا يکى عقب‌تر از ديگرى است.


- همواره کف دست‌ها به سمت توپ و مهاجم باشد.


- بر اساس نوع دفاع، فاصلهٔ مناسب با مهاجم حفظ شود.


- بر اساس نوع دفاع، با ديد مناسب، توپ و مهاجم مستقيم و ساير مهاجمان، کاملاً زير نظر گرفته شوند.


- معمولاً مدافع به‌جز در دفاع از بازيکن زير حلقه، بين مهاجم مستقيم خود و حلقهٔ دفاعى قرار دارد.

حرکت پاى دفاع

- حرکت بر روى سينهٔ دو پا و با حفظ تعادل، به‌صورت ”لغزيدن - Sliding“ - منظور از لغزيدن آن است که پاها، نه کاملاً به‌صورت جهشى از زمين قرار گيرند و نه در اصطکاک با آن، در نزديکيِ سطح زمين انجام مى‌شود.


- در تمام لحظات، پاها فاصله‌اى به اندازهٔ عرض شانه‌ها را حفظ مى‌کنند و هرگز به يکديگر نزديک نشده، يا يکديگر را قطع نمى‌کنند و هرگز به يکديگر نزديک نشده، يا يکديگر را قطع نمى‌کنند، انجام چنين عملي، بدن را از حالت تعادل خارج مى‌کند.


- در حين حرکت، وزن بدن روى سينهٔ دو پا تقسيم مى‌شود. در جابه‌جائى به سمت عقب، ابتدا وزن بدن بر روى پاى جلوئى منتقل مى‌شود تا پاى پشتى جابه‌جا شود و سپس بر روى پاى جلوئى تحميل مى‌گردد.


- پائين آوردن مرکز ثقل، موجب چابکى بيشتر و تعادل بهتر در اجراء حرکت پاى دفاع و تغيير مسير مى‌شود.


- چون مهاجم ترجيح مى‌دهد از سمت پاى جلوئى مدافع عبور کند، بهتر است مدافع يا با حالت دو پاى موازى دفاع کند و يا پائى را جلوتر قرار دهد که مهاجم در حمله، از آن سمت ضعيف‌تر است (سمت دست ضعيف مهاجم) و يا سمتى که ساير مدافعان قادر به کمک‌دهى باشند.

نکات کليدى در هنگام اجراء مهارت دفاع فردى

- از هر يک از انواع دفاع، بر اساس کاربرد آن، استفاده شود.


- حرکت پاى دفاع به خوبى آموخته شود و تأکيد بيشتر در دفاع فردى بر حرکت پاى دفاع باشد تا استفاده از دست‌ها.


- از دست‌ها فقط براى جلوگيرى از ديد مهاجم، براى شوت يا پاس استفاده شود (زدنِ توپ توصيه نمى‌شود).


- چابکى مدافع، اصل بسيار مهمى است. مرکز ثقل بدن براى چابکى بيشتر، پائين آورده شود.


- وزن بدن روى سينهٔ دو پاى فرد تحميل و به يک اندازه تقسيم شود.


- ديد مدافع بايد تقويت و گسترش يابد و متوجه سه نکتهٔ مهم يعنى توپ، مرکز ثقل بدن مهاجم و موقعيت ساير بازيکنان باشد.


- حفظ فاصلهٔ مناسب بسيار مهم است.


- مدافعان توجه ويژه‌اى بر حرکت ”سد مسير مهاجم براى ريباند“ داشته باشند.


- به‌جز در دفاع از بازيکن زير حلقه، در بقيهٔ شرايط، بهتر است مدافع بين مهاجم و حلقه و روى خط مهاجم باشد.


- يک مدافع هيچ‌گاه نبايد در مقابل مهاجم، بالا و پائين بپرد.


- رعايت اصول دفاعى فردى بايد با توجه به اصول دفاعى تيمى و در قالب اين اصول صورت گيرد.

اشتباهاتى که در مهارت فردى رايج است

- نقطهٔ توجه مدافع فقط توپ باشد و قصد زدن توپ مهاجمان را داشته باشد (شکل - اقدام به توپ‌دزدى).


- مرکز ثقل را به اندازهٔ کافى پائين نياورد و با کوچکترين حرکت گول‌زننده، از حالت تعادلى خارج شود (شکل - دفاع با زانوى صاف و پشت خميده - نادرست).


- در حرکت پاى دفاع مهارت نداشته باشد و به دنبال مهاجمان بدود.


- در تغيير جهت‌هاى مهاجمان طورى قرار گيرد که رو به حلقهٔ دفاعى خود بايستند.


- نسبت به خطوط دفاعى بى‌توجه باشد و بين مهاجم و حلقه (روى خط مهاجم) قرار نگيرد (شکل - دفاع از پشت).


- با هر حرکت گول‌زنندهٔ مهاجمان به سمت بالا، از زمين جدا شده، بالا و پائين بپرد.


- فاصلهٔ خود را با مهاجم تنظيم نکند و با نزديک شدن زياد به مهاجم، به او امکان نفوذ و با دور بودن بيش از حد، امکان شوت کردن به او بدهد.


- بدون توجه به اصول کلى تاکتيک دفاعى تيم، دفاع کند.


- در حرکات پاى دفاع، از مهارت چرخش استفاده کند.


- پس از اجراء شوت از سوى مهاجمان، بدون توجه به اجراء حرکت ”سد مسير مهاجم“ به سمت حلقه بدود.


دفاع نادرست (خروج مدافع از حالت تعادلى)
دفاع نادرست (خروج مدافع از حالت تعادلى)