تمرينات فردى مهارت دفاع

- تمرين مربع پاى دفاع :

در تمرين مربع پاى دفاع، بازيکنان در شکل کامل تعادل قرار دارند و با اشارهٔ دست مربى به جهات مختلف، حرکت پاى دفاع را همراه با حرکات دست (دست سمت پاى عقب، پائين و دست سمت پاى جلو، بالا) اجراء مى‌کنند.


در همين تمرين، بازيکنان مى‌توانند روى يک مربع به ضلع دو گام دفاعى حرکت کنند و در هر گوشهٔ مربع، با چرخش، تغيير جهت داده، به‌طور متناوب در يک ضلع رو به مربع و در يک ضلع پشت به آن، حرکت کنند (تمرين دفاع فردى).


تمرين دفاع فردى
تمرين دفاع فردى

تمرين گروهى مهارت دفاع

- دفاع زيگزاگ :

در حرکت (۱) فرد مهاجم در مقابل يک مدافع سعى مى‌کند توپ را به سمت ستون مقابل ببرد و مدافع با اجراء دفاع نزديک يا بسته تلاش مى‌کند با اجراء حرکت پاى دفاع و حرکت صحيح دست‌ها هميشه حدود يک دست با وى فاصله داشته باشد و بين او و حلقهٔ دفاعى قرار گيرد. در پايان، مهاجم توپ را به نفر اول ستون مقابل پاس داده، در نقش مدافع انجام وظيفه مى‌کند و مدافع به انتهاء ستون منتقل مى‌شود.


در حرکت (۲)، مهاجم و مدافع در منطقهٔ سه امتيازى اقدام به حمله و دفاع کرده، هر دو نفر تلاش دارند تا از حرکات انفرادى تهاجمى و تدافعى براى اجراء وظيفهٔ خود به نحو احسن استفاده کنند. در انتهاء، مهاجم بايد تلاش کند توپ را به‌طرف حلقه شوت کند. پس از انجام شوت جاى مهاجم و مدافع عوض مى‌شود (تمرين کاربردى دفاع فردى).


تمرين کاربردى دفاع فردى
تمرين کاربردى دفاع فردى

تمرين ترکيبى مهارت دفاع

- حمله و دفاع طول زمين :

بازيکنان ستون (۱) و (۲) با اجراء مهارت پاس در حال حرکت در مقابل مدافعان، به سمت حلقهٔ مقابل حرکت مى‌کنند و اولين مهاجمى که از خط نيمه عبور کرد پس از دريافت توپ، اقدام به دريبل مى‌نمايد و خود را به خط پرتاب آزاد مى‌رساند تا توپ را به مهاجم ديگرى که خود را به حلقه نزديک کرده است پاس دهد. مهاجم دوم با دريافت پاس، در مقابل مدافع، اقدام به شوت ثابت يا سه‌گام مى‌کند و هر چهار نفر اقدام به ريباند مى‌کنند. در انتهاء حرکت دو مدافع با تعويض ستون به انتهاء ستون‌ها رفته، دو مهاجم، مدافعان نفرات بعدى ستون‌ها مى‌گردند (تمرين ترکيبى حمله و دفاع).


تمرين ترکيبى حمله و دفاع
تمرين ترکيبى حمله و دفاع

- مهاجم و مدافع ستونى :

مدافعان (●) با حرکت پاى دفاع در مقابل مهاجمان (ό) به دفاع نزديک مى‌پردازند (تمرين ترکيبى ”تکنيک‌ها - دفاع“). مهاجم، با توپ در مرحلهٔ (۱) با تغيير مسير در حين دريبل، از مدافع مستقيم عبور مى‌کند و خود را به نقطه‌اى آزاد رسانده، با توقف جهت پا توپ را به هم‌تيمى (Ø) خود پاس مى‌دهد. پس از آن، با اجراء تغيير مسير بدون توپ در مرحلهٔ (۲) مجدداً از مدافع عبور کرده، در يک نقطهٔ مناسب توپ را با توقف جفت‌پا دريافت مى‌کند، و پس از آن با تغيير مسير قبل از دريبل در مرحلهٔ (۳) از مدافع عبور نمايد و با حرکت سه‌گام يا شوت جفت زير حلقه، توپ را شوت مى‌کند. هم‌تيمى وي، پس از ريباند در انتهاء ستون مهاجمان قرار مى‌گيرد و شوت‌کننده به انتهاء ستون مدافعان مى‌رود. مدافع، پس از اجراء انواع حالات دفاعى در مسير، به انتهاء ستون پاس‌دهنده‌ها (Ø) مى‌رود.


تمرين ترکيبى (تکنيک‌ها - دفاع)
تمرين ترکيبى (تکنيک‌ها - دفاع)

اجراء انواع حالات دفاعى در طول مسير
اجراء انواع حالات دفاعى در طول مسير

- سريع‌ترين پاى دفاع (Quick feet) :

۱ر اين بازي، بازيکنان در دو يا چند گروه قرار مى‌گيرند و هر بار يک نفر، به نمايندگى از هر يک از تيم‌ها، در جلو و مقابل معلم قرار مى‌گيرند (روى يک نقطهٔ ثابت)، و با يکديگر در مدت ۳۰ ثانيه به رقابت مى‌پردازند.


۲ا اعلام ”رو“، هر دو نفر روى نقطهٔ ثابت، حرکت دو در جاى ريز و کوتاه با حالت خميده انجام مى‌دهند.


۳رکت، نبايد به‌صورت زانو بلند باشد، فقط تا حدى پا از زمين جدا مى‌شود که با سطح زمين تماس نداشته باشد.


۴گر فردى تا آخر ۳۰ ثانيه با سرعت زياد (با تشخيص مربي) کار را ادامه دهد، ۲ امتياز کسب مى‌کند و اگر هر دو نفر باهم تا آخر حرکت را درست انجام دهند، امتياز به هر يک داده مى‌شود، و فردى که قبل از پايان وقت، کار را قطع کند صفر امتياز کسب مى‌کند.


۵يمى که در مجموع، بيشترين امتياز را کسب کند تيم ”سريع‌ترين پاى دفاع“ خواهد شد.


- تغيير جهت در سرعت (Quick feet - step) :

۱ازيکنان مانند شرايط بازى ”سريع‌ترين پاى دفاع“، در حالت شروع در مقابل مربى قرار مى‌گيرند.


۲مزمان با انجام دوى در جاى‌ريز، مربى اعلام مى‌کند: پشت، راست، چپ، جلو. بازيکنان نيز در مدت ۳۰ ثانيه با حرکات سريع، جابه‌جا مى‌شوند.


۳متيازگذارى اين بازي، مانند مسابقهٔ ”سريع‌ترين پاى دفاع“ است