اين مهارت، يکى از باارزش‌ترين تکنيک‌هاى بسکتبال است. زيرا هر ريباند در دفاع، آغاز يک حمله و هر ريباند در حمله، جبران حمله‌اى ناموفق و امکان حمله‌اى مجدد خواهد بود. بنابراين، توپ‌گيرى از سبد به دو نوع، ريباند تهاجمى و ريباند تدافعى تقسيم مى‌شود.


اشتباهات رايج در مهارت ريباند:

- عدم توجه به موقعيت بازيکنان حريف و هم‌تيمى‌ها.


- پرش بى‌موقع (پرش هم‌زمان با برخورد توپ با تخته يا حلقه يا پرش در هنگام فرود کامل توپ).


- گرفتن توپ با آرنج‌هاى خميده.