تمرين فردى مهارت پاس و دريافت کردن

پاس ستونى

- هر فرد که در اول ستون قرار دارد توپ را به نفر اول ستون مقابل پاس مى‌دهد و بلافاصله به انتهاء ستون خود مى‌رود. پاس‌گيرنده نيز بعد از پاس دادن به نفر اول (نفر جديد) ستونِ مقابل، به انتهاء ستون خود مى‌رود (تمرين پاس ستونى).


تمرين پاس ستونى
تمرين پاس ستونى

هدف: تقويت مهارت پاس و دريافت کردن


- با حرکت پاس‌دهنده به انتهاء ستون مقابل مى‌توان به تمرين، تحرک بيشترى بخشيد.

تمرين گروهى مهارت پاس دادن و دريافت کردن

پاس در دايره

- فرد شمارهٔ (۱) پاس را به نفر وسط در دايره مى‌دهد و بلافاصله جاى او را اشغال مى‌کند. نفر شمارهٔ (۲) پاس را دريافت مى‌کند و آن را به شمارهٔ (۳) پاس مى‌دهد و جاى او را اشغال مى‌کند و به ترتيب، نفر محيط دايره به وسط و نفر وسط به محيط دايره تغيير مکان مى‌دهند. (در ابتداى حرکت، نفر اضافى جاى (۱) را اشغال مى‌کند تا دايره کامل شود) جهت گردش حرکت را گاهى بايد تغيير داد (تمرين پاس در دايره).


تمرين پاس در دايره
تمرين پاس در دايره

هدف: تقويت مهارت پاس و حرکت

تمرين پاس در مربع

- بازيکنان در چهار گوشهٔ زمين (مطابق شکل تمرين پاس در مربع) مستقر مى‌شوند. نفرات اول هر گروه توپ دارند و جهت حرکت پاس‌ها جهت عقربه‌هاى ساعت است (پس از مدتي، اين جهت برعکس مى‌شود). نفرات اول هر ستون، به‌طور همزمان، توپ را با پاس دو دست سينه يا زمينى به نفرات دوم گروه مقابل خود ارسال مى‌کنند و به انتهاء همان گروه مى‌روند (تمرين پاس در مربع).


تمرين پاس در مربع
تمرين پاس در مربع

هدف: تقويت مهارت سريع پاس دادن


- اين تمرين را مى‌توان به شکل پيچيده‌ترى نيز انجام داد. بدين ترتيب که حرکت پاس‌ها روى اضلاع مربع است ولى جابه‌جائى بازيکنان روى دو قطر مربع صورت مى‌گيرد. شکل ديگر اجرا، به اين ترتيب است که اگر مسير پاس‌ها در جهت عقربه‌هاى ساعت باشد مسير جابه‌جائى بازيکنان خلاف جهت عقربه‌هاى ساعت باشد.