تعريف خاص تاکتيک :

هر گونه حرکت فرديت يا گروهيِ از پيش تنظيم‌شده به‌منظور رسيدن به گل يا جلوگيرى از گل خوردن را ”تاکتيک“ مى‌گويند.


تعريف عام تاکتيک :

هنر آرايش نيروها براى رسيدن به موفقيت يا وسيله‌اى براى رسيدن به نتيجهٔ مطلوب است.