- هنگام استفاده از چهارپايه يا نيمکت در سالن‌هاى ورزش که داراى کف‌پوش هستند، ترجيحاً مى‌توان سطح برخورد پايه‌ها با کف‌پوش را از جنس لاستيک ساخت تا مانع صدمه به کف‌پوش شود.


- براى جلوگيرى از صدمات احتمالي، مى‌توان صفحات چوبى (مخصوص دفاع روى تور) را از جنس لاستيک تهيه کرد. هنگام تمرين با دستگاه تقويت پنجه‌ها بايد توجه داشت که وزنهٔ متناسب با توانائى فراگير انتخاب شود و از قرار گرفتن پاها در زير وزنه اجتناب گردد.


- در هنگام انجام تمرينات خصوصاً تمرينات سرعتى و عکس‌العملى که در داخل سالن ورزشى صورت مى‌گيرد، براى جلوگيرى از صدمات احتمالى لازم است محل تمرين خالى از هر نوع مانع باشد و مسافت مورد نظر با توجه به توانائى فراگيران تعيين شود.


- در کليه فرود آمدن‌ها اولاً بايد سعى شود که اين عمل روى پاشنه صورت نگيرد، ثانياً به محض فرود آمدن پاها از مفصل زانو خم شوند تا نيروى وارد در هر دو اهرم پا تقسيم شده، آسيبى متوجه کمر و مفاصل نشود.


- در هنگام اجراء تمرينات انعطاف‌پذيري، حرکات کششي، خصوصاً تمرينات مربوط به عضلات شکم حتماً لازم است، اين تمرينات خصوصاً در هنگامى که فراگير بر روى زمين دراز مى‌کشد، با پاهاى خميده انجام شود.


- قبل از انجام هر حرکتي، بدن را گرم کنيد، خصوصاً لازم است اندام‌هاى درگير بيشتر گرم شوند تا از بروز صدمات جلوگيرى شود.


- رعايت کليه نکات ايمنى علاوه بر سالن‌هاى ورزش، در هواى آزاد و در حياط مدرسه نيز ضرورى مى‌باشد.


- براى جلوگيرى از آسيب‌هاى احتمالي، لازم است قبل از اجراء هر تکنيک بدن کاملاً گرم شود.


- از انجام حرکاتى که اغلب صدماتى را براى عضلات و مفاصل بدن به‌وجود مى‌آورد، خوددارى شود. (به‌عنوان مثال دراز و نشست در حالى که پاها از ناحيهٔ مفصل زانو خميدگى ندارند).


- حرکاتى که به‌منظور گرم کردن بدن صورت مى‌گيرد، بايد از ساده، کم فشار و ثابت شروع شود و به حرکات مشکل، تحت فشار و متحرک برسد.


- بايد از حرکات خلاف جهت مفصل و عضلات خوددارى گردد و همچنين از ضربه زدن به مفاصل و عضلات پرهيز شود.


- گرم کردن اندام‌ها با توجه به موضوع درس هر جلسه، تنظيم و هماهنگ باشد و آن دسته از عضلات و مفاصلى که در اجراء مهارت نقش اصلى را دارند، بيشتر گرم شوند.


- در هنگام اجراء تمرينات، بايد دقت شود که محل تمرين عارى از هر گونه مانع باشد تا فراگيران با اطمينان کامل به تمرينات ادامه دهند.