کميسيون نظامى مرکزى

کميسيون نظامى مرکزى ادارهٔ امور نيروهاى مسلح را بر عهده دارد که توسط رئيس، معاونان، و اعضاء کميتهٔ دائمى و دبيرکل و يک مشاور اداره مى‌گردد. رئيس کميسيون عهده‌دار مسئوليت کامل عملکرد آن مى‌باشد. دورهٔ فعاليت آن نيز معادل با دورهٔ فعاليت کنگرهٔ ملى خلق است. رئيس کميسيون در برابر کنگرهٔ ملى و خلق کميتهٔ دائمى آن مسئول مى‌باشد.


وظايف مهم نظامى بعهدهٔ کميسيون نظامي کميته مرکزى حزب کمونيست مى‌باشد. وظايف ارتش عبارتست از دفاع از کشور، تجهيز مردم (بسيج)، شرکت در توليد و انجام کمک‌هاى نظامى خارجي. رويدادهايى چون انقلاب فرهنگى و تظاهرات دانجشجويى در سال‌هاى ۱۹۸۶ و ۱۹۸۹ نشان داده‌اند که حفظ امنيت داخلى در مواقع بحرانى هم از وظايف ارتش مى‌باشد.


ارتش چين با ۰۳/۳ ميليون نفر بزرگترين ارتش جهان را دارا مى‌باشد. تعداد نيروهاى وظيفه چين ۳۵/۱ ميليون نفر و ذخيره‌هاى اين کشور اعم از نظامى يا شبه نظامى ۲/۱ ميليون نفر تخمين زده مى‌شود. نيروهاى شبه نظامى (Paramilitary) نيز ۱۲ميليون نفر مى‌باشند.


سرزمين چين به هفت منطقه تقسيم يم‌شود که عبارتند از: پکن، چن دو، گوانجو، جى نان، لانجو، نانکن، و شن يانگ.

نيروى استراتژيک

بخش تهاجمى نيروهاى استراتژيک چين داراى ۹۰ هزار سرباز مى‌باشد که شامل ۶۰ لشگر موشکى و زير دريايى استراتژيک است. بخش دفاعى اين نيروها نيز داراى تعدادى ايستگاه ردياب و رادارهاى پيچيده هشدار دهنده عليه موشک‌هاى بالستيک مى‌باشد. ايستگاه‌هاى ردياب مناطق آسياى مرکزى و مرزهاى شمالى را تحت پوشش دارند.

نيروى زمينى

مدّت خدمت در نيروى زمينى ۲ سال و تعداد نفرات آن در سال ۱۹۹۲، ۳/۲ ميليون نفر مى‌باشد که ۰۵۷/۱ ميليون نفر آنها را افراد وظيفه تشکيل مى‌دهند.

نيروهاى دريايى

مدّت خدمت در نيروى دريايى ۵ سال و تعداد نفرات آن ۲۶۰ هزار نفر است. ۱۱۵ هزار نفر از اين نيرو را فراد وظيفه تشکيل مى‌دهند. همچنين در نيروى دريايى ۳۸ هزار نفر بعنوان نيروهاى دفاع منطقه‌اى ساحلي، ۳۰ هزار نفر در قسمت هوا دريا، ۴۵۰۰ نفر در قسمت آب ـ خاک مشغول خدمت هستند.

نيروى هوايى

مدت خدمت در نيروى هوايى ۴ سال و تعداد نفرات آن ۴۷۰ هزار نفر مى‌باشد. وظيفه‌ها ۱۶۰ هزار نفر آن را تشکيل مى‌دهند.

نيروهاى شبه نظامى

تعداد اين نيروها ۱۲ مليون نفر برآورد شده که احتمالاً ۸۳/۱ ميليون نفر آنها را نيروى پليس نظامى خلقى تشکيل مى‌دهد. در حال حاضر (سال ۱۹۹۵) رئيس کميسيون نظامى مرکزى دولت جيانگ زمين رئيس جمهور چين و معاونين وى ژنرال ليو خوا چين (Liu Hua qing) و ژنرال جانگ جن (Zhang Zhen) مى‌‌باشند.