چين کشورى وسيع و پرجمعيت هست که غير از حزب کمونيست احزاب ديگرى نيز دارد. حزب کمونيست بعنوان حزب غالب جلسات مشورتى با نمايندگان گروه‌هاى اقليتي، احزاب سياسى و افراد غيرحزبى داشته و با آنەآ همکارى دارد. همکارى‌هاى حزبى و مشورت‌هاى سياسى در دو قالب صورت مى‌گيرد.


۱. در قالب کنفرانس مشورتى خلب چين.


۲. کنفرانس‌ها و سمينارها مشورتى که احزاب غير کمونيست و دمکرات‌ها به دعوت کميته مرکزى حزب و کميته‌هاى محلى در آن شرکت دارند. کنفرانس مشورتى سياسى خلق چين نه يک ارگان دولتى و نه يک سازمان معمولى است.


اولين اجلاس عمومى آن در سپتامبر ۱۹۴۹ در پکن منعقد گرديد و وظايف کنگره ملى خلق، واحد قانونگذارى کشور را مورد بررسى قرار داد. در اين اجلاس برنامه کنفرانس مشورتى سياسى خلق چين نيز به تصويب رسيد؛ تصميم گرفته شد نام چين جديد را جمهورى خلق چين بگذارند؛ نام بى‌پينگ به بى‌جينگ (پکن) تغيير يافت و پکن به عنوان پايتخت انتخاب گرديد. همچنين تاريخ ميلادى به عنوان تاريخ رسمى کشور انتخاب و پرچم و سرود ملى مورد تأييد قرار گرفت و مائوتسه دونگ نيز به عنوان رئيس حکومت مرکزى جمهورى خلق چين انتخاب شد. در همان زمان تصميم گرفته شد که روز اول اکتبر به عنوان روز ملى چين انتخاب و اولين کميته ملى CPPCC تيز انتخاب شد. هنگامى که اولين کنگره ملى خلق در سپتامبر ۱۹۵۴ تشکيل شد، کنفرانس مشورتى سياسى کار بررسى وظايف کنگره ملى خلق را متوقف نمود. در اولين اجلاس اولين کنگره ملى خلق قانون اساسى جمهورى خلق چين بجار برنامه عمومى کنفرانس مشورتى سياسى خلق چين تصويب شد.


بعد از اولين کنگره ملى خلق، کنفرانس مشورتى سياسى کارهاى زيادى انجام داد و سهم مهمى در وضعيت سياسي، اجتماعى دولت و روابط خارجى دوستانه ايفا نمود. از هنگام سومين اجلاس يازدهمين کميتهٔ مرکزى حزب کمونيست در دسامبر ۱۹۷۸، کنفرانس مشورتى سياسى نقش مؤثرترى در اصلاح خط ايدئولوژيک تثبيت و بهبود وضعيت سياسي، تأييد کار دولت مبنى بر تمرکز بر ساختار اقتصادي، اتخاذ سياست اصلاح و گشودن درها و نوسازى ساختار سوسياليستي، کوشش براى وحدت کشور و مخالفت با توسعه‌طلبى و حفظ صلح جهاني، ايفا نمود. در حال حاضر کنفرانس مشورتى سياسي، جبهه مشترک ميهن پرستان جمهورى خلق تحت زعاست حزب کمونيست چين مى‌باشد و مشتمل بر نمايندگان احزاب مختلف و سازمان‌هاى خلقى و همچنين دمکرات‌هاى ميهن‌پرست که از سوسياليسم و وحدت سرزمين مادرى حمايت مى‌کند مى‌باشد.


کنفرانس مشورتى سياسى خلق چين داراى يک کميته ملى و تعدادى کميته ملى و تعدادى کميته محلى هست که در استا‌ن‌ها: مناطق خودمختار و شهردارى‌ها تحت نظارت مستقيم حکوم مرکزى فعاليت مى‌کنند. در ميان اعضاى مختلف کنفرانس مشورتى سياسى از تمام استان‌ها، مناطق خودمختار، شهردارى‌ها که مستقيماً تحت حکومت مرکزى هستند، شهرها و روستاها، تعداد زيادى از فعالين سياسى و متخصصين در زمينه‌هاى مختلف، حضور دارند.


هنگاميکه کميته جلسه ندارد برنامه‌هاى ويژه‌اى براى اعضاى کميته سازمان داده مى‌شود، منجمله تورهاى بازرسى از مناطق مختلف، بحث‌‌هاى مشورتى در مورد مسائلى نظير سياست‌هاى مهم دولتي، امور مهم حلى و .... هنگاميکه کنگره‌هاى خلقى تشکيل مى‌شوند. رئيس فعلى کميته ملى لى رويى خوان (Li Ruihuan) هست. اعضاى کميته مرکزى حزبى سالى يکبار از رهبران احزاب غيرکمونيست براى مشورت دعوت مى‌کند و هر ماه نيز کنفرانس‌هايى برگزار مى‌شود.