ارگان‌هاى قضايى در جمهورى خلق چين، دادگاه‌هاى خلق هستند که در رأس آنها دادگاه عالى خلق و در سطوح پايين‌تر دادگاه‌هاى ديگر و دادگاه‌هاى نظامى ويژه قرار دارند.


ارگان‌هاى قضايى و امنيتى کشور اصول زير را هميشه مد نظر دارد:


۱. تمام مردم در برابر قانون مساوى هستند. حقوق قانونى و منافع هر شهروندى براساس قانون حمايت مى‌شودبين طرفين مبادله شده است. وهر فردى که با قانون مخالفت ورزد طبق قانون با او رفتار خواهد شد.


۲. ارگانهاى قضايى و امنيتى کشور هميشه قانون را معيار اصلى در بررسى مسائل قرار مى دهند.


۳. دادگاه و دادستانى مستقل عمل مى‌نمايند. آنها فقط از قانون تبعيت کرده و هرگز در ارگان‌هاى اجرايي، سازمان‌هاى اجتماعى و يا افراد دخالت نمى‌نمايند. دادگاه خلق، دادستانى‌هاى خلق و ارگان‌هاى امنيتى به هنگام مواجهه به يک مورد جرم، مسئول بوده و کار را براساس قانون تقسيم مى‌کنند و با همکارى و هماهنگى يکديگر مسئله را بررسى مى‌نمايند.


در دادگاه‌هاى در تمام موارد باستثناى موارد محرمانه و يا جرم‌هاى کوچک محاکمات بصورت علنى مى‌باشد و متهم حق دفاع دارد که ممکن است توسط خود فرد، يا وکيل و يا وابستگان نزديک و يا هر فرد ديگرى که دفاع از وى را بعهده بگيرد اينکار انجام مى‌گيرد.


ديوان‌عالى خلق در برابر کنگره ملى خلق و کميتهٔ دائمى آن مسئول مى‌باشد و دادگاه‌هاى محلى خلق در سطوح مختلف در برابر ارگان‌هاى دولتى موسس خود مسئول مى‌باشند. دادستانى‌هاى خلق نيز ارگان‌هاى محلى جه اعمال نظارت حقوقى بشمار مى‌آيند. دادستانى عالى خلق فعاليت دادستانى‌هاى محلى خلق در سطوح مختلف و نيز دادستانى‌هاى ويژه خلق را هدايت مى‌کند و خود در برابر کنگره ملى خلق و کميته دائمى آن مسئول است.