شوراى دولتى جمهورى خلق چين که به نام حکومت مرکزى خلق ناميده مى‌شود بالاترى ارگان اجرايى و بالاترين ارگان صاحب قدرت دولتى مى‌باشد.


شوراى دولتى مرکب از يک نخست وزير، چندين معاون، مشاوران دولت، وزراى مسئول وزارتخانه‌ها و کميسيون‌هاى مختلف، بازرس کل و دبيرکل شوراى دولتى مى‌باشد.


تا قبل از سال ۱۹۸۲ شوراى دولتى شامل بيش از يکصد نفر بود، اما از آنسال در اجراى برنامه کلى کشور در زمينه کاهش حجم ديوان‌سالاري، تعداد اعضاى آن کاهش داده شد. به موجب قانون اساسى که در سال مذکور به تصويب رسيد براى اولين بار هيئت دولت توسط کنگره ملى خلق چين در ۲۰ ژوئن ۱۹۸۳ برگزيده شد. وظايف شوراى دولتى و زمينه‌هاى فعاليت آن عبارتند از: تصويب اقدامات اجرايي؛ اصلاح قوانين و احکام دولتي؛ ارائه پيشنهاد به کنگره ملى خلق؛ نظارت و رهبريت بر کار وزارتخانه‌ها و کميسيون‌هاى مختلف، تنظيم و اجراى برنامه جهت اقتصاد ملى و توسعه اجتماعى و بودجه دولتي؛ ارائه پيشنهاد به کنگره ملى خلق؛ نظارت و رهبريت بر کار وزارتخانه‌ها و کميسيون‌هاى مختلف، تنظيم و اجراى برنامه جهت اقتصاد ملى و توسعه اجتماعى و بودجه دولتي؛ همسو نمودن و اداره امور اقتصادى و همسو نمودن واجراى امور مدني، امنيت عمومي، اجراى دستورات قضايي، نظارت و ديگر موضوعات مربوطه؛ اداره امور خارجى و انعقاد قراردادها و موافقت‌نامه‌ها با کشورهاى خارجي؛ همسو نمودن و اداره ساختار دفاع ملي؛ و همسو نمودن و اداره امور مربوط به اقليت‌ها و چينى‌هاى ماوراء بحار.


مدت خدمت هيئت وزيران پنج سال است. نخست وزير در مورد عملکردهاى هيئت دولت در برابر کنگره ملى خلق مسئوليت دارد.


شوراى دولتى چين از بدو تأسيس جمهورى خلق تاسال (۱۹۹۵) چهار نخست وزير داشته که عبارتند از چوئن لاى (۷۶-۱۹۴۹)، هواکوفنگ (۸۰-۱۹۷۶)، جائوزه يانگ (۸۹-۱۹۸۰) و لى پنگ (۱۹۸۹ به بعد). درسال (۱۹۹۵) جو رونگ جي (Zhu Rongji) نخست وزير ولى لان چينگ (Qian Qi chen) چيان تچى چن (Wen Jiabao) وو بانگ گوا (Li Lanqing) وين جياباو (Wu Bangguo) معاونين وى بودند.