کنگره ملى خلق بالاترين و قدتمندترين ارگان دولتى جمهورى خلق چين مى‌باشد. مهمترين وظايف کنگره عبارتند از: وضع و اصلاح قانون اساسى جمهورى خلق جين و نظارت بر اجرى آن؛ وضع و اصلاح قوانين مدنى و جنايي، اصول اساسى مربوط به سازمان‌هاى دولتى و ديگر قوانين؛ انتخاب و برکنارى رئيس جمهور و معاون وي، رئيس دادگاه عالى خلق و رئيس کل کلانترى‌ها و دادگاه‌هاى بخش؛ وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها و کميسيون‌ها و بازرس کل و دبير شوراى دولتي؛ تصميم‌گيرى راجع انتخاب اعضاى کميسيون مرکزى نظامي، انتصاب رئيس کميسون مرکزى نظامي؛ ايجاد: نظارت و تعيين و تدوين کليه مسئوليت‌هاى بخش‌هاى اجرايي، قضايى و دادگاه‌هاى دولت، بررسى و تصويب برنامه‌هاى اقتصاد کليه مسئوليت‌هاى بخش‌هاى اجرايي، قضايى و دادگاه‌هاى دولت، بررسى و تصويب برنامه‌هاى اقتصاد ملى و توسعه اجتماعي؛ بررسى و تصويب بودجه دولت و گزارش راجع به اجراى آن؛ تصويب تأسيس استان‌ها، مناطق خودمختار و شهردارى‌هاى جديد تحت نظارت حکومت مرکزي؛ تصميم راجع به ايجاد مناطق ادارى ويژه و سيستم اجرايى آن؛ تصميم‌گيرى راجع به مسئوله جنگ و صلح؛ بررسى کارهاى ديگرى که بايستى توسط بالاترين قدرت تصميم‌گيرى دولتى صورت گيرد.


از سال ۱۹۴۹ تاکنون هشت کنگره تشکيل دشه است. دومين اجلاس هشتمين کنگره ۲۲-۱۰ مارس ۱۹۹۴ برگزار شد که ۲۹۸۰ نميانده در ان شرکت داشتند. هر دوره کنگره پنچ سال مى‌باشد که هر سال يک اجلاس دارد. در مابقى ايام سال کميته دائمى که به موجب مقررات شامل يک رئيس، يک دبيرکل و ۲۰ معاون و ۱۳۳ نفر عضو است فعاليت دارد. اعضاء کميته دائمى کنگره ملى خلق در هيچ يک از کارهاى اجرايى و يا قضايى دخالت ندارند. در شرايط عادى کميته دائمى کنگره ملى خلق هر دو ماه يکبار جلسه دارد و کارهاى روزانه مهم به کميته اجرايى متشکل از رئيس، معاون و دبيرکل ارجاع مى‌شود. رئيس فعلى کميته دائمى کنگره ملى خلق لى پنگ است.


تعداد نمايندگان در استان‌ها براى هر ۸۰۰ هزار نفر يک نفر و در شهرها براى هر صدهزار نفر: يکنفر در نشر گرفته شده است. معمولاً قبل از تشکيل هر کنگره جديد، کميته مرکزى حزب کمونيست نيز جلسه عمومى تشکيل مى‌دهد و بدين معنى است که رئوس آنچه که بايد توسط حزب تصويب شود را تعيين مى‌کند. به علاوه کنگره تحت نظر حزب قرار دارد زيا تمام اعضاى کميته مرکزى حزب کمونيست عضو کنگره ملى خلق نيز مى‌باشد.

ترکيب نمايندگان نهمين کنگره ملى خلق:

- کارگران و روستائيان ۸۹/۱۸ درصد


- روشنفکران ۰۷/۲۱ درصد


- کادرها ۶/۳۳ درصد


- نمايندگان احزاب غير کمونيست و ميهن پرستانى که وابسته به هيچ حزبى نيستند ۴۴/۱۵ درصد


- نمايندگان ارتش آزايبخش خلق ۹۹/۸ درصد


- نمياندگان هنگ کنگ ۲۱/۱ درصد


- نمايندگان چينى‌هاى مقيم خارج که به کشور برگشته‌اند ۲۴/۱ درصد


- نمايندگان زن ۸۱/۲۱ درصد


- نمايندگان ۵۵ اقليت ملى ۳۶/۱۴ درصد