علاوه بر حزب کمونيست هشت حزب ديگر اجازه فعاليت محدود دارند ولى هيچگونه نفوذ واقعى يا نقشى در نظام سياسى ندارند که عبارتند از:

کميته انقلابى کومين دانگ

اين حزب در سال ۱۹۴۸ تأسيس شده که در حال حاضر حدود ۵۳،۰۰۰ عضو دارد. رئيس فعلى کميته مرکزى خه‌لولي (He Luli) است. اعضاى آن ترکيبى از اعضاى سابق کومين دانگ و افرادى که با کومين دانگ ارتباط دارند مى‌باشند.

جامعه دمکراتيک چين

اين حزب در سال ۱۹۴۱ تأسيس شده که در حال حاضر حدود ۱۳۰،۰۰۰ عضو دارد که عمدتاً از ميان روشنفکران سطح بالا مى‌باشند. رئيس فعلى کميته مرکزى دينگ شى سون (Ding Shi Sun) هست.

اتحاديهٔ دمکراتيک چين براى نوسازى ملى

اين حزب در سال ۱۹۴۵ تأسيس شده و در حال حاضر ۶۹،۰۰۰ عضو دارد که بسيارى از اعضاى ان از حوزه‌هاى اقتصادى و متخصص مى‌باشند. رئيس فعلى آن چنگ سى وي (Cheng Siwei) هست.

اتحاديه چين براى پيشرفت دمکراسى

اين حزب در سال ۱۹۴۵تأسيس شد. در حال حاضر داراى ۶۵،۰۰۰ عضو است و اعضاى آن عمدتاً از ميان روشنفکرانى که در زمينه‌هاى فرهنگي، آموزشى و علمى فعاليت دارند، مى‌باشند. رئيس فعالى آن شو جيالو (Xu Jialu) هست.

حزب دمکراتيک کارگران و دهقانان چين

حزب در اگوست ۱۹۳۰ تأسيس شد. اعضاى فعلى آن حدود ۶۵،۰۰۰ نفر هست که بيشتر اعضاى آن در زمينه‌هاى بهداشت عمومي، فرهنگ، آموزش، علوم و تکنولوژى فعال هستند. رئيس فعلى آن جيانگ جنگ خوا (Jiang zheng hua) هست.

جى گنگ دانگ چين

حزب در اکتبر ۱۹۲۵ تأسيس شده و در حال حاضر داراى ۱۵،۰۰۰ عضو هست و اکثر اعضاى آن چينى‌هاى مقيم کشورهاى ديگر که به سرزمين مادرى خود برگشته‌اند، مى‌باشند. رئيس فعلى آن لوا خاوسَي (Luo haocai) هست.

جامعه جيوسان

در دسامبر ۱۹۴۴ تاسيس و در حال حاضر داراى ۶۸۰۰۰ عضو مى‌باشد. بيشتر اعضاى آن روشنفکران عالى‌رتبه‌اى هستند که در بخش علوم و تکنولوژي، فرهنگ و آموزش و بهداشت عمومى فعال هستند. رئيس فعلى آن ووجيه پينگ (Wu Jie Ping) است.

جامعه خودمختارى تايوان

در نوامبر ۱۹۴۷ تأسيس و در حال حاضر ۱۶۰۰ عضو دارد. اعضاى آن عمدتاً افرادى هستند که در تايوان بدنبال آمده و يا اقوام آنها در تايوان زندگى مى‌کنند و فعلاً در سرزمين مادرى ساکن هستند. رئيس فعلى آن جانگ که خويي (Zhang Kehui) هست.


علاوه بر احزاب سازمان‌هاى اجتماعى ديگرى نظر فدراسيون اتحاديهٔ تجارى چين، فدراسيون جوانان، فدراسيون زنان، فدراسيون صنعت و تجارت و .... وجود دارد.