قبرس و سازمان ملل‌متحد (United Nations)

قبرس در ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۰ به‌عنوان عضو سازمان ملل‌متحد پذيرفته شد. قبرس همچنين عضو تعدادى از ارگان‌هاى اصلى و ديگر ارگان‌ها و دستگاه‌هاى ويژهٔ سازمان ملل‌متحد مى‌باشد. شوراى امنيت، مجمع عمومى و ديگر ارگان‌هاى سازمان ملل مانند کميسيون حقوق بشر، کميسيون فرعى حمايت از عدم تبعيض نژادى و حمايت از اقليت‌ها، کميتهٔ حذف تبعيضات نژادي، يونسکو و ... به موضوع قبرس توجه و قطعنامه‌هائى را در خصوص مسئلهٔ قبرس صادر کرده‌اند.


قطعنامه‌هاى ۳۲۱۲ (XXIX) اول نوامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومى و قطعنامهٔ ۳۶۵ سيزده دسامبر ۱۹۷۴ شوراى امنيت بر حاکميت، استقلال، تماميت ارضى قبرس، خروج فورى نيروهاى خارجى از قبرس و بازگشت پناهندگان به خانه‌هاى خود تأکيد دارند، قطعنامهٔ ۷۱۶ اکتبر ۱۹۹۱ يکى از آخرين قطعنامه‌هاى شوراى امنيت در خصوص مسئلهٔ قبرس مى‌باشد.

مجمع عمومى (General Assembly)

قبرس يکى از کشورهاى عضو مجمع عمومى مى‌باشد. مجمع عمومى هر ساله به‌صورت عادى تشکيل و يا به درخواست شوراى امنيت يا اکثريت اعضاء سازمان ملل‌متحد در مواقع ضرورى و خاص تشکيل جلسه مى‌دهد.


دستگاه‌هاى ويژه و فرعى که قبرس عضو آنها مى‌باشد:


- کميسيون بين‌المللى حقوق (International Law Commission): اين کميسيون ۵۳ عضو دارد که به‌عنوان کارشناس در امور حقوقى فعاليت و نمايندهٔ دولت‌هاى خود نيستند، مدت دوره اين کميسيون ۵ سال مى‌باشد.


- کميسيون بين‌الملل حقوق تجارى سازمان الملل‌متحد (Uncitral): قبرس به‌عنوان يکى از ۳۶ عضو اين کميسيون توسط مجمع عمومى انتخاب شده‌ است.


- شوراى سازمان ملل در خصوص ناميبيا (United Nations Council For Namibia): قبرس يکى از سى و يک عضو اين شورا است و به‌وسيلهٔ رئيس مجمع عمومى انتخاب شده است، قبرس نقش فعالى را در اين شورا ايفاء مى‌نمايد.


- کميتهٔ روابط با کشور ميزبان (Committee On Relations With The Host Country): رياست اين کميته در حال حاضر به‌عهدهٔ قبرس مى‌باشد، اين کميته داراى ۲۴ عضو مى‌باشد که به‌وسيلهٔ مجمع عمومى انتخاب مى‌شوند.


- کميتهٔ ويژه در خصوص منشور سازمان ملل (Special committee On The Charter Of The UN): قبرس رياست کميته را برعهده دارد، اين کميته داراى ۳۷ عضو است.


- کميتهٔ کنفرانس‌ها (Committee On Information): قبرس و ۲۲ کشور ديگر عضو اين کميته مى‌باشند.


- کميتهٔ ويژۀ عدم استفاده از نيروهاى مسلح در روابط بين‌المللي(Committee On Non- Use Of force In International Relations): اين کميته در سال ۱۹۷۷ تأسيس و قبرس يکى از ۳۵ عضو اين کميته مى‌باشد.


- کميتهٔ اطلاعات (Committee on Information): اين کميته در سال ۱۹۷۸ تأسيس و قبرس يکى از ۶۶ عضو اين کميته مى‌باشد.


- کميتهٔ حذف تبعيض نژادى (CERD)


- کميتهٔ حقوق بشر (Human Rights Committee)


- کميتهٔ حقوق فرهنگي، اجتماعى و اقتصادى (Committee On Economic, Social And Cultural Rights)

شوراى اقتصادى و اجتماعى (Economic And Social Council)

قبرس به‌عنوان ناظر در اجلاس‌هاى اين شورا شرکت مى‌کند، اين شورا ۵۴ عضو دارد.

کميته‌هاى فرعى اکوسوک (Subsidiary Bodies Of ECOSOC)

- کميسيون حقوق بشر (Commission On Human Rights)

- کميسيون وضعيت زنان (Commission On The Status Of Women)

- کميسيون پيشرفت‌هاى اجتماعى (Commission On Social Development)

- کميسيون‌هاى اقتصادى منطقه‌اى - Regional Economic Commission (قبرس عضو کميسيون اقتصادى اروپا ECE است).

کميته‌هاى تخصصى (Standing committees & Expert Bodies)

- کميته‌ٔ سازمان‌هاى غير دولتى (Committee On Non- Governmental Organizations)

- ارگان‌هاى کارشناسى (Expert Bodies)

ارگان‌هاى وابسته به سازمان ملل يا برنامه‌هاى آن (Related United Nations Organs & Programes)

- يونکتاد (کنفرانس سازمان ملل در خصوص توسعه و تجارت - UNCTAD)

- شوراى جهانى غذا (WFC)

ادارات ويژه و دستگاه‌هاى مستقل (Specialised Agencies & Other Autonomous Bodies)

قبرس عضو ارگان‌هاى زير مى‌باشد:


IFAD, ILO, IMC, IMF, ITV, FAC, GATT, ITC, IAEA, ICAC, UNESCO, UNIDO, UPU, WHO,WTO

گروه بانک جهانى

قبرس عضو ارگان‌هاى زير مى‌باشد:


- IBRD

- IDA

- IFC