تجارت خارجى فنلاند در ۱۹۹۰

تراز پرداخت تجارى فنلاند در ۱۹۹۰، کسرى ۷/۱ ميليارد مارکا را نشان مى‌دهد که قدرى از کسرى ۴ ميليارد مارکاى سال ۱۹۷۹ بهتر است. ارزش صادرات فنلاند به ۳/۱۰۱ ميليارد مارکا و ارزش واردات آن به ۱۰۳ ميليارد مارکا رسيد. رقم صادرات %۲ بيشتر و رقم واردات ۲% کمتر از رقم‌هاى مشابه ۱۹۸۹ مى‌باشد. برطبق آمار گمرکات ملي، برحجم صادرات ۱۹۹۰،%۳ افزوده و از حجم واردات آن ۴% کاسته شده است.


رشد صادرات سال ۱۹۹۰ به دليل رشد صادرات به غرب بوده و اين در حالى است که صادرات به اتحاد شوروى سابق مشخصاً پائين‌تر از سال ماقبل بوده است. به طور کلى وضعيت تجارت خارجى سال ۱۹۹۰ تقريباً ۳% وخيم‌تر شده است چون قيمت واردات افزايش و قيمت صادرات فنلاند در ۱۹۹۰ اندکى کاسته شده است.

تراز پرداخت تجارى فنلاند

در سال ۱۹۹۰ تجارت خارجى فنلاند دچار کسرى ۷/۱ ميليارد مارکا گرديد. چون صادرات رشد و واردات کاهش داشت لذا کسرى تراز پرداخت تجارى سال ۱۹۹۰ به پرداخت سال ۱۹۹۰ به ميزان ۴ ميليارد مارکا کمتر از سال ماقبل بوده است.


کسرى تراز پرداخت تجارى فنلاند با جامعه اروپا در سال ۱۹۹۰ از مبلغ يک ميليارد مارکاى سال ۱۹۸۹ به مبلغ ۲/۰ ميليارد مارکا کاهش يافت. در تجارت با کشورهاى عضو اتحاديه تجارت آزاد اروپا EFTA فنلاند از مازاد ۴/۰ ميليارد مارکا برخوردار بود. مازاد تراز پرداخت تجارى فنلاند با کشورهاى بلوک شرق (اروپا) از رقم ۳/۱ ميليارد مارکا در سال ۱۹۸۹ به حدود ۷/۱ ميليارد مارکا در سال ۱۹۹۰ افزايش يافت. مازاد تراز پرداخت تجارى فنلاند با کشورهاى جهان سوم ۴/۱ ميليارد مارکا بوده که نسبت به سال ۱۹۸۹ مبلغ ۸/۰ ميليارد مارکا افزايش داشت. فنلاند در تجارت خود با کشورهاى نورديک از مازاد ۸/۰ ميليارد مارکا برخوردار بوده که اين رقم ۲ برابر رقم سال ۱۹۸۹ مى‌باشد.


اگرچه کسرى تراز پرداخت تجارى فنلاند با ژاپن در سال ۱۹۹۰ نيم ميليارد مارکا نسبت به سال ۱۹۸۹ کمتر بوده، اما در عين حال بيشترين کسرى تراز پرداخت تجارى فنلاند به ژاپن اختصاص يافت و مبلغ کسرى به ۲/۵ ميليارد مارکا رسيد. اين رقم تقريباً به اندازه کسرى در تجارت با آلمان غربى (۹/۴ ميليارد مارکا) مى‌باشد. اگرچه خيلى کمتر از رقم سال ماقبل (۴/۷ ميليارد مارکا) است.


ديگر کسرى عمده در تراز پرداخت تجارى فنلاند مربوط به ايتاليا است با کسرى ۶/۱ ميليارد مارکا، سپس آمريکا با يک ميليارد مارکا، لهستان و بلژيک با ۶/۰ ميليارد مارکا و سرانجام نروژ و پرتقال با ۴/۰ ميليارد مارکا.


بزرگ‌ترين رقم مازاد تراز پرداخت تجارى فنلاند يعنى حدود ۳ ميليارد مارکا در تجارت با انگلستان حاصل شد. اگرچه اين رقم بالغ بر ۲ ميليارد مارکا کمتر از سال ۱۹۸۹ مى‌باشد که اين به دليل کاهش صادرات به بريتانيا و افزايش واردات از آن کشور مى‌باشد. ديگر مازادهاى عمده در تراز پرداخت تجارى فنلاند مربوط است به فرانسه با ۸/۱ ميليارد مارکا، سپس استراليا ۶/۰ ميليارد مارکا و سرانجام مصر ۵/۰ ميليارد مارکا. مازاد تجارى فنلاند در تجارت کالا با اتحاد شوروى سابق ۷/۲ ميليارد مارکا را نشان مى‌دهد.


در شش ماهه اول سال ۱۹۹۱ کسرى پرداخت فنلاند به مبلغ ۵/۱۳ ميليارد مارکا رسيد که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۹۹۰ يک ميليارد مارکا افزايش کسرى پرداخت را نشان مى‌دهد.


ظرفيت توليدى بيش از ۱۰۰% سبب شده است که توليدات صنعتى و کشاورزى فنلاند در انبارها ذخيره و انباشت گردد و عدم فروش آن به علت نداشتن مشترى سبب رکود اقتصادى گرديد. گران بودن قيمت کالا و خدمات فنلاند بر ميزان رکود فوق افزوده و کاهش بيش از ۹۵% از حجم و ارزش روابط تجارى با شوروى سابق نيز مزيد بر مشکلات رکود اقتصادى گرديد. گفته مى‌شود اگر فنلاند به مدت چهار سال هيچ گندمى توليد نکند چون به اندازه کافى در انبارها ذخيره دارد لذا مواجه با کمبود گندم نخواهد شد. رکود فوق سبب ورشکستگى پى در پى شرکت‌ها گرديده، به طورى که در شش ماهه اول ۱۹۹۱ تعداد شرکت‌هاى ورشکست شده نسبت به ۱۹۹۰ تنها ۱۲۰۰ شرکت ورشکست گرديده بودند. آمار رسمى فنلاند نشان مى‌دهد که در ۱۹۹۱ تعداد ۸۰۰۰ شرکت جمعاً ورشکست شده‌اند.


از سوى ديگر به دنبال آزاد شدن سيستم واردات پوشاک در سوئد، صنايع توليدات پوشاک فنلاند دچار مشکلات مضاعف گرديده‌اند. قبلاً نيز در اين صنايع به علت کاهش روابط تجارى شوروى سابق - فنلاند دچار مشکلات عظيمى شده بود. سالانه يک سوم توليدات پوشاک فنلاند به سوئد صادر مى‌شد که ارزش آن به ۳ ميليارد مارکا مى‌رسيد که از اين به بعد شانس کشورهاى در حال توسعه جهت صادرات توليدات پوشاک به علت قيمت ارزان‌تر آنان به سوئد بيشتر خواهد بود.