سال ۱۳۵۹. موافقت‌نامه لغو رواديد اتباع ايران - فنلاند توسط فنلاند به حالت تعليق درآمد.


سال ۱۳۶۰. سفر مهندس شافعى در رأس يک هيأت عالى‌رتبه اقتصادى به فنلاند.


سال ۱۳۶۳. افتتاح سفارت ايران در هلسينکي.


سال ۱۳۶۵. سفر آقاى حسين عباد جعفرى وزير بازرگانى ايران به فنلاند.


سال ۱۳۶۶. سفر آقاى تورند معاون سياسى وزارت خارجه فنلاند به تهران.


سال ۱۳۶۷. سفر وزير تجارت خارجى فنلاند به تهران به دنبال جريانات سلمان رشدى لغو گرديد.


سال ۱۳۶۸. سفر آقاى واعظى معاون سياسى وزارت امورخارجه به فنلاند.


سال ۱۳۶۹. سفر آقاى دکتر ولايتى وزير امور خارجه به فنلاند.


سال ۱۳۶۹. سفر يک هيأت اقتصادى به سرپرستى برور واهلروس قائم‌مقام وزارت صنايع و تجارت فنلاند به تهران.


سال ۱۳۶۹. سفر يک هيأت مرکب پارلمانى - اقتصادى ايران به فنلاند.


سال ۱۳۶۹. سفر آقاى على گستانه جانشين معاون امور معادن و اکتشافات وزارت معادن و فلزات به فنلاند.


سال ۱۳۶۹. سفر آقاى متکى معاون وقت امور بين‌الملل وزارت امورخارجه به فنلاند.


سال ۱۳۶۹. سفر يک هيأت از وزارت راه و ترابرى ايران.


سال ۱۳۷۰. سفر آقاى يوهانتالو وزير صنايع و تجارت فنلاند در رأس يک هيأت بزرگ اقتصادى به تهران.


سال ۱۳۷۱. سفر آقاى ربيع فلاح معاون امور جنگل وزارت جهاد سازندگى در رأس هيأتى جهت تشکيل دومين اجلاس مشترک اقتصادى ايران - فنلاند.


سال ۱۳۷۱. سفر آقاى آقازاده وزير نفت به فنلاند.