اين مناطق بويژه براى تأسيسات صنعتى طراحى شده‌اند که با هدف صادرات محصولات را توليد يا مونتاژ مى‌کنند. هدف حمايت از صنايع صادراتى در مناطق آزاد ايجاد شرايط در اين مناطق براى بهره‌مندى از حداقل کنترل و تشريفات گمرکى درخصوص وارد کردن مواد اوليه، قطعات، ماشين‌آلات و تجهيزات و نيز صادرکردن محصولات ساخته شده است.


بجز سازمان اراضى صنعتى بندر جهور، ۱۲ منطقه آزاد ديگر نيز در مالزى تأسيس شده‌اند که عبارت‌اند از:


- Tanjung king - Batu berendam
- Prai whare - prai
- Bayan ipas - Telok perglima
- Ampang Hulukelang - Sungel Way
- Muara Tabun - Kinta
- Jelapane

شرايط استقرار شرکت‌ها در مناطق آزاد

شرکت‌هائى که مى‌توانند در مناطق آزاد مستقر شوند عبارت‌اند از:


۱. شرکت‌هائى که کل محصولات آنها براى صادرات توليد مى‌شود. در شرايط استثنائي، شرکت‌هائى نيز که صادرات آنها بيش از ۸۰ درصد کل توليد است مى‌توانند در مناطق آزاد مستقر شوند.


۲. شرکت‌هائى که مواد اوليه و قطعات مورد نياز آنها عمدتاً از خارج وارد مى‌شود؛ اگرچه دولت شرکت‌هائى را در مناطق آزاد تشويق مى‌کند که تا آنجا که ممکن است از مواد اوليه و قطعات داخلى استفاده کنند.

پرداخت عوارض

کالاهائى که از مناطق آزاد به خارج صادر مى‌شوند از پرداخت عوارض گمرکى معاف هستند. درصورتى که کالاهاى وارد شده به قلمرو اصلى گمرک (PAC) به عنوان مواد اوليه يا قطعات، به‌طور مستقيم مورد استفاده توليدکنندگان در اين مناطق قرار گيرد، شرکت واردکننده اين کالاهاى مى‌تواند براى آنها تقاضاى معافيت از عوارض نمايد.


از آنجا که مناطق آزاد در بيرون از محدوده مناطق گمرک (PAC) قرار دارند، کالاهاى صادر شده به آنجا مشمول برگشت عوارض مى‌شوند.

انبارهاى صنعتى مجاز (LMN)

براى تشويق پراکنده‌سازى صنايع و قادر کردن شرکت‌ها به تأسيس کارخانه‌هائى براى توليد محصول باهدف صادرات، دولت در جاهائى که در تأسيس منطقه آزاد نه عملى است و نه مطلوب، اجازه تأسيس انبارهاى صنعتى مجاز را داده است. اين تأسيسات از تسهيلات مشابه در مناطق آزاد برخوردارند.

شرايط انتخاب انبارهاى صنعتى مجاز

شرکت‌هائى که معمولاً مى‌توانند به تأسيس اين انبارها اقدام کنند عبارت‌اند از:


۱. شرکت‌هائى که کل محصول آنها به منظور صادرات توليد مى‌شود و همچنين شرکت‌هائى که صادرات آنها بيشتر از ۸۰ درصد کل توليد باشد.


۲. شرکت‌هائى که مواد اوليه و قطعات موردنياز آنها عمدتاً از خارج وارد مى‌شود.