روش‌هاى پيشبرد امور تجارى

در مالزى امور تجارى به يکى از شکل‌هاى زير صورت مى‌گيرد:


۱. به‌وسيله يک فرد که مالکيت منحصراً متعلق به او است.


۲. به‌وسيله دو نفر يا بيشتر (اما نه بيشتر از ۲۰ نفر) به صورت مشارکت.


۳. به‌وسيله شرکت بومى يا خارجى که براساس قانون شرکت‌ها مصوب ۱۹۶۵ به ثبت رسيده باشد.


شکل‌هاى بالا را مى‌توان تقريباً براى هر نوع امور تجارى به کار برد. درمورد مشارکت، در صورت ناکافى بودن دارائي، شريک‌ها هم به صورت مشترک و هم به شکل انفرادى مسئول ديدن و تعهدهاى شرکت هستند. گرچه مى‌توان اختيارات و مسئوليت‌هاى هر شريک را به طور رسمى تعيين کرد، اما اين کار الزامى نيست.


تمام امور تجارى که به صورت فردى و يا جمعى انجام مى‌گيرد بايد طبق اصول مربوط به ثبت امور تجارى در سال ۱۹۶۵ در اداره مربوط به ثبت برسند.

ساختار شرکت

در مالزى شرکت‌ها بر طبق قانون شرکت‌ها، مصوب ۱۹۶۵، اداره مى‌شوند. اين قانون سه نوع شرکت را به رسميت مى‌شناسند.


- شرکت‌ سهامى محدود


- شرکت تضامنى محدود


- شرکت نامحدود


شرکت سهامى محدود: اين شرکت، شرکتى است که بر طبق اساس‌نامه آن، مسئوليت و تعهد اعضاء به بخش پرداخت نشده ارزش اسمى سهام آن محدود مى‌شود. شرکت سهامى محدود مى‌تواند خصوصى يا دولتى باشد.


شرکت‌هاى خصوصى: شرکتى که داراى سرمايه به صورت سهام است مى‌تواند به عنوان شرکت خصوصى به ثبت برسد، در صورتى که طبق اساس‌نامه آن:


- حق انتقام سهام شرکت محدود شده باشد.


- تعداد اعضاء شرکت، به استثناء کارمندان آن به ۵۰ نفر محدود شده باشد.


- هرگونه دعوت از مردم براى خريد سهام و اوراق قرضه شرکت ممنوع شده باشد.


- هرگونه دعوت از مردم براى سپردن پول به شرکت ممنوع شده باشد.


شرکت‌هاى دولتى: براساس بند ۲۶ قانون شرکت‌ها مصوب ۱۹۶۵ مى‌توان شرکت دولتى تشکيل داد يا شرکتى را که به عنوان شرکت خصوصى به ثبت رسيده است به شرکت دولتى تبديل کرد.


شرکت دولتى مى‌تواند از بورس اوراق بهادار کوالالامپور تقاضا کند که سهام او در فهرست اوراق بهادار گنجانده شود، مشروط بر آنکه الزامات بورس اوراق بهادار کوالالامپور را رعايت کرده باشد. (مرکز توسعه صنعت مالزى)

ثبت شرکت‌هاى خارجى

شرکت خارجى که مى‌خواهد در مالزى جايى براى امور تجارتى خود تأسيس کند يا به امور تجارى بپردازد بايد شرکت خود را توسط اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برساند، مشروط بر آنکه تائيديه وزارت بازرگانى داخلى و امور مصرف‌کنندگان را به دست آورده باشد. پس از به‌دست آوردن چنين تائيديه‌اى اين شرکت بايد مدارک زير را تسليم اداره ثبت شرکت‌ها نمايد.


- نسخه تأئيد شده اساس‌نامه و شرکت‌نامه خود، يا هرگونه سند ديگرى که درخصوص تأسيس شرکت تعريف شده باشد.


- نسخه تأئيد گواهى ثبت خود (يا مدرکى شبيه آن).


- در مواردى که مديران بومى هستند، يادداشتى که در آن اختيارات مديران تعريف شده باشد.


- انتصاب‌نامه يا وکالت‌نامه‌اى خطاب به يک يا چند شخص مقيم در مالزي، براى پذيرش نمايندگى شرکت، خدمات فرايند تأسيس آن يا هر امر لازم ديگرى جهت ارائه خدمات به شرکت.


- اظهارنامه قانونى در فرم مشخص شده از سوى مديرعامل شرکت.


عامل منصوب شده پاسخگوى تمامى اعمالى است که انجام آنها طبق قانون شرکت‌ها مصوب ۱۹۶۵ لازم است. هرگونه تغيير عامل بايد به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ها برسد.


هر شرکت خارجى تا يک ماه پس از تأسيس مکانى براى تجارت يا شروع امور تجارى خود در مالزي، بايد وضعيت دفترى ثبت شده خود را در فرم مشخص شده به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ها برساند.


شرکت خارجى به ثبت رسيده بايد يک ماه پس از تشکيل مجمع عمومى سالانه خود، يک نسخه سالانه و دو ماه پس از تشکيل مجمع عمومى سالانه، يک نسخه از ترازنامه دفتر مرکزي، صورت دارائى‌هاى حسابرسى شده و تعهدات ناشى از انجام امور محوله و حساب سود و زيان حسابرسى شده خود را در پرونده ضبط نمايد.