حمایت از مالکيت فکرى و صنعتى

قانون ثبت اختراع (مصوب ۱۹۸۳)

کشور مالزى از مالکيت صنعتى سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى حمايت کافى به عمل مى‌آورد. حمايت از اختراع در مالزى طبق قانون ثبت اختراع (سال ۱۹۸۳) و مقررات ثبت اختراع (سال ۱۹۸۶) انجام مى‌گيرد.


براساس اين قانون و مقررات، تقاضاى ثبت اختراع مى‌تواند مستقيماً در مالزى انجام گيرد و ثبت آن در سراسر مالزى اعتبار دارد. مانند مقررات کشورهاى ديگر، اختراعى قابل ثبت است که جديد، غيربديهى و از نظر صنعتى قابل‌قبول باشد. اين قانون مقرر مى‌دارد که مالک اختراع، حق بهره‌بردارى از اختراع ثبت شده خويش يا واگذارى و انعقاد قرارداد و همچنين اجازه استفاده از آن را دارد. مالزى از امضاء کنندگان کنوانسيون پاريس است و به همين دليل مؤظف است از مالکيت صنعتى در کشور حمايت کند. قوانين مالکيت صنعتى مالزى با بوميان و خارجيان يکسان برخورد مى‌کند.

قانون علامت تجارى (مصوب ۱۹۷۶)

حمايت از علامت تجارتى در مالزى براساس قانون علائم تجارتى (مصوب ۱۹۷۶) و مقررات علائم تجارتى (مصوب ۱۸۸۳) انجام گيرد. اين قانون که از قوانين برخى از کشورهاى صنعتى الگوبردارى شده است، از علائم تجارتى ثبت شده حمايت اجرائى و کافى به عمل مى‌آورد. با ثبت يک علامت تجارتي، هيچ شخص يا شرکتى به استثناء مالک يا استفاده کننده قانون آن حق استفاده از آن را ندارد. در غير اينصورت آن شخص يا شرکت به جرم تخطى از قانون مى‌تواند تحت تعقيب قانونى قرار گيرد.


حمايت از علامت تجارتى محدوديت زمانى ندارد، مشروط بر آنکه ثبت آن تجديد شود و استفاده از آن ادامه داشته باشد.

قانون حق انحصارى اثر (کپى‌رايت) (Copy right) (مصوب ۱۹۵۵)

در مالزى حمايت از حق انحصارى اثر بر اساس قانون حق انحصارى اثر (مصوب ۱۹۸۷) انجام مى‌گيرد که از آثار بسيارى از مسائل جانبى مربوط به کپى‌رايت حمايت بهتر و جامع‌ترى به‌عمل مى‌آورد. اين قانون آثار مشمول کپى‌رايت که نرم‌افزار کامپيوتر را نيز شامل مى‌شود، همچنين محدوده و شيوه حمايت را تعيين مى‌کند. مدت زمان حمايت از کپى‌رايت از ۲۵ سال به ۵۰ سال افزايش يافته است. از ويژگى‌هاى منحصر به فرد اين قانون گنجاندن موادى است که قدرت آن را براى تعقيب مواد مشکوک به نسخه‌بردارى غيرقانونى بيشتر مى‌کند و اين مأموريت را به گروه ويژه‌اى از کارمندان محول مى‌کند. آثار خارجيان نيز در صورتى که در مالزى به‌وجود آمده باشند و تا ۳۰ روز پس از چاپ نخست آنها در کشور مبدأ در مالزى نيز منتشر شوند مورد حمايت قرار مى‌گيرند. حمايت از آثار خارجيان شبيه حمايت از آثار داخلى است. قانون حمايت از حق انحصار اثر به مالزى اجازه مى‌دهد که از اين قانون در سطح بين‌المللى استفاده کند.